Zorgbeleid op school met STICORDI-maatregelen | Eureka ADIBib


Mijn kleinzoon heeft dyslexie. Hij is slim genoeg, dat is getest, maar lezen en spelling lukken niet. De school wil hier niks mee doen en laat hem niet op de laptop werken. Ze zeggen dat hij z’n jaar moet dubbelen. Volgens mij willen ze liever geen zorgkinderen zoals Ben.’
Jeanine, oma van Ben (10)

Een school met zorgbeleid

Voor alle duidelijkheid: veel scholen en leerkrachten doen wél hun best voor kinderen zoals Ben. Maar er zijn er - spijtig genoeg - ook nog altijd die niet mee zijn of willen. Omdat ze bang zijn dat een kind met leerproblemen de druk in de klas te hoog maakt, bijvoorbeeld. Of omdat ze te weinig weten over leerstoornissen. Misschien vinden ze wel dat je kind beter af is in aangepast onderwijs. Of zijn ze zélf al niet zo goed met de computer … Er kan van alles meespelen.

Ga voor je kind dus op zoek naar een school met een goed zorgbeleid. Zo’n school geeft aandacht aan kinderen met andere noden en heeft daarvoor een plan van aanpak. Vraag gerust tekst en uitleg voor je je kind inschrijft. Wat doet de school voor deze kinderen? Is er een zorgteam of zorgcoördinator? Hoe gaan de leerkrachten in de praktijk met die speciale zorg om? Hebben ze al ervaring met compenserende ICT in de klas? Staan ze ervoor open?

Publicaties

Dyslexiesoftware! En nu? van de Vlaamse Overheid - departement Onderwijs

(beschrijving overgenomen van http://www.vlaanderen.be/nl/publicaties/detail/dyslexiesoftware-en-nu)

"Voor leerlingen met hardnekkige lees-, spelling- en/of schrijfproblemen betekenen ICT-hulpmiddelen een flinke stap vooruit om te volgen in de klas. Toch zitten leraren, directies en ouders met vragen over die computerhulp. Mag de leerling spellingcontrole gebruiken bij dictee of toetsen? Zal de leerling wel leren schrijven en lezen als hij nu al software gebruikt? Is het wel eerlijk tegenover andere leerlingen? Kan die leerling de eindtermen halen als hij niet kan spellen zonder hulpmiddelen? Hoe leer ik als leraar of ouder die computerprogramma's gebruiken? Waar bestellen we aangepaste digitale boeken voor leerlingen met een leeshandicap (ADIBoeken)? De brochure biedt een antwoord op deze en andere vragen. Ze is bedoeld als inspiratiebron voor scholen, leerkrachten, begeleiders, CLB-medewerkers en ouders voor het gebruik van ICT-hulpmiddelen en dyslexiesoftware in de school- en klaspraktijk. De inhoud kan het gesprek tussen alle betrokkenen ook helpen objectiveren over wat redelijke aanpassingen zijn bij ernstige lees-, spelling- en/of schrijfproblemen."

Met een handicap naar de school van je keuze. Redelijke aanpassingen in het onderwijs van het Centrum voor Gelijke Kansen en Racismebestrijding.

(beschrijving overgenomen uit de brochure)

"Leerlingen met een handicap hebben op school recht op redelijke aanpassingen. Met deze brochure willen we leerlingen, ouders, leerkrachten en schooldirecties meer vertrouwd maken met het begrip ‘redelijke aanpassingen’. Het Centrum voor gelijkheid van kansen en voor racismebestrijding ontvangt regelmatig meldingen van leerlingen en ouders die problemen hebben om op school redelijke aanpassingen te bekomen. De praktijk leert ons dat veel leerkrachten en schooldirecties nog niet vertrouwd zijn met de wettelijke verplichting tot het voorzien van redelijke aanpassingen."