Lees voor

Algemene voorwaarden

Belangrijke informatie, haalbaar uitgelegd

Algemeen

Deze website is gecreëerd en wordt beheerd door Eureka Die-'s-lekti-kus VZW, gevestigd te Diestsesteenweg 722, 3010 Kessel-Lo.

Deze voorwaarden zijn van toepassing op ieder gebruik van de website www.adibib.be. Zij vervangen en doen teniet iedere voorafgaande schriftelijke of mondelinge afspraak, overeenkomst, aanbod, briefwisseling of voorstel tussen u en Eureka Die-'s-lekti-kus.

Als je deze website gebruikt gaan wij ervan uit dat je akkoord gaat met deze voorwaarden.

Bestelling - Levering

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle bestellingen die via de website worden geplaatst.

Een ADIBoek kan enkel worden besteld voor leerlingen in het lager en secundair onderwijs, hetzelfde is van toepassing voor de voorleessoftware volgens het project LeesVoor! Vlaanderen:

  • met een attest dyslexie (ernstige leesproblemen)
  • met een attest dyspraxie (ernstige schrijfproblemen)
  • GON-leerlingen (geïntegreerd onderwijs)
  • in het buitengewoon onderwijs: type 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 of 9 of basisaanbod
  • met een ADIBib-attest

ADIBoeken voor het hoger onderwijs kunnen via het SIHO aangevraagd worden.

ADIBoeken moeten besteld worden op naam van de leerling. ADIBoeken mogen volgens de auteurswetgeving enkel gebruikt worden door leerlingen die over het gedrukte exemplaar van het boek en over het gepaste attest beschikken.

Het bestellen van ADIBoeken en voorleessoftware is gratis.

Na goedkeuring van de bestelling wordt een downloadlink voor de ADIBoeken (gemiddeld) binnen de 2 werkdagen via mail verstuurd. Deze termijn wordt bij benadering en ter inlichting opgegeven en is niet te beschouwen als een bindende termijn.

ADIBib behoudt zich het recht contact op te nemen met de accounthouder voor controle en opvolging van bestellingen alsook het gebruik van de verkregen producten en diensten. Dit onder andere voor, maar niet beperkt tot, kwaliteitscontrole.

Eureka Die-'s-lekti-kus heeft het recht op elk moment de diensten en producten te deactiveren.

Intellectuele Eigendomsrechten

Intellectuele eigendomsrechten zijn alle intellectuele, industriële en andere eigendomsrechten (ongeacht of deze geregistreerd zijn of niet), met inbegrip van maar niet beperkt tot auteursrechten, naburige rechten, merken, handelsnamen, logo's, tekeningen, modellen of aanvragen tot registratie als tekening of model, octrooien, aanvragen tot octrooien, domeinnamen, know-how, alsmede rechten op databanken, computerprogramma's en halfgeleiders.

Alle afbeeldingen, logo's, tekst, databanken, software, benamingen, handelsnamen, domeinnamen en andere bestanddelen van deze website, alsook de inhoud van de ADIBoeken, zijn beschermd door intellectuele eigendomsrechten in hoofde van Eureka Die-'s-lekti-kus VZW of derden waarmee zij een overeenkomst heeft gesloten.

Het is verboden zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Eureka Die-'s-lekti-kus VZW de informatie aangeboden op deze website op te slaan (behalve indien dit noodzakelijk is om de website te kunnen bekijken), te reproduceren, te wijzigen, openbaar te maken, te distribueren, over te dragen of enige rechten hierop te verlenen aan derden. Het is tevens verboden om de ADIBoeken te reproduceren, te wijzigen, openbaar te maken, te distribueren, over te dragen of enige rechten hierop te verlenen aan derden zonder de voorafgaandelijke schriftelijke toestemming van Eureka Die-'s-lekti-kus VZW.

Communicatie

Eureka Die-’s-Lekti-kus VZW heeft het recht contact op te nemen met gebruikers van deze websites voor e-mails met informatie of vragen om hun diensten te verbeteren.

Concreet communiceert de organisatie rond bestellingen en kwaliteitscontrole; registratie en on-boarding; informatie rond het gebruik en de implementatie van haar producten en diensten en effectstudies, enquêtes en gebruikersanalyse.

Daarnaast kan Eureka Die-'s-lekti-kus VZW haar gebruikers contacteren voor meer informatie, vragen die helpen de website te verbeteren of extra opvolging en het breder project van Eureka Leuven.

Gebruikers kunnen zich elk moment gratis uitschrijven voor deze berichtgeving.

Privacy

Bekijk onze privacy policy.

Cookies

Eureka Die-'s-Lekti-kus VZW maakt gebruik van cookies om je online-ervaring te helpen personaliseren. Cookies zijn deeltjes informatie die op de harde schijf van jouw computer worden geplaatst telkens als je naar onze website surft.

Cookies laten Eureka Die-'s-lekti-kus VZW ook toe om de wijze waarop de website gebruikt wordt te onderzoeken en zo de website te optimaliseren. Uw persoonlijke gegevens worden daarbij eerst anoniem gemaakt. Cookies kunnen niet worden gebruikt om virussen op uw computer te plaatsen of om programma’s uit te voeren.

Je kan optionele cookies weigeren als je wil. Er zijn enkele verplichte cookies die noodzakelijk zijn voor de werking van onze website, die je niet kan weigeren. Deze worden dus altijd gebruikt en accepteer je ze als je gebruik maakt van de website. Houd er rekening mee dat door het accepteren van verplichte Cookies, je ook Cookies van derden accepteert, die kunnen worden gebruikt via door derden geleverde diensten als u dergelijke diensten op onze website gebruikt, bijvoorbeeld een videoweergavevenster geleverd door derden en geïntegreerd in onze website.

Aansprakelijkheid – ADIBoeken & Voorleessoftware

De ADIBoeken zijn bewerkingen van leerboeken die door derden werden gemaakt. Eureka Die-'s-lekti-kus VZW verklaart uitdrukkelijk dat zij geen zeggenschap heeft over de inhoud of over andere kenmerken van deze leerboeken. Zij kan in geen geval aansprakelijk worden gesteld voor schade te wijten aan de inhoud of de kenmerken van deze leerboeken.

Eureka Die-'s-lekti-kus VZW levert grote inspanningen om de leerboeken in ADIBoeken om te zetten volgens de regels van de kunst. Dit is een middelenverbintenis, wat wil zeggen dat wij ons ertoe verbinden om de nodige inspanningen te leveren om het gewenste resultaat te bereiken. Een ADIBoek is niet 100% nauwkeurig omgezet, dit uit noodzaak om de vele boeken die er op de markt zijn omgezet te krijgen.

Eureka Die-'s-lekti-kus VZW kan niet aansprakelijk worden gesteld voor eventuele fouten in de ADIBoeken of de voorleessoftware of de levering van beide, om welke reden dan ook. Eureka Die-'s-lekti-kus VZW is niet verantwoordelijk voor schade ontstaan door nalatigheid of door een (zelfs zware) fout van haar of haar medewerkers bij het omzetten in of ter beschikking stellen van de ADIBoeken. In geen geval kan Eureka Die-'s-lekti-kus VZW aansprakelijk worden gesteld voor onrechtstreekse schade, onvoorzienbare schade of gevolgschade.

Een tekortkoming in de nakoming van de verplichtingen van Eureka Die-'s-lekti-kus VZW, kan haar niet worden toegerekend indien de tekortkoming wordt veroorzaakt door omstandigheden die ontsnappen aan de redelijke controle van Eureka Die-'s-lekti-kus VZW zoals brand, overstroming, stakingen, arbeidsonrust of andere storingen in het economisch leven, onvermijdbare ongevallen, embargo's, blokkades, wettelijke beperkingen, oproer, overheidsmaatregelen, niet-beschikbaarheid van communicatiemiddelen, terroristische aanslagen, oorlog, enz.

De aansprakelijkheid van Eureka Die-'s-lekti-kus VZW is in ieder geval beperkt tot de kosteloze vervanging van het ADiBoek, indien beschikbaar. In geen geval is Eureka Die-'s-lekti-kus VZW enige schadevergoeding verschuldigd.

Aansprakelijkheid – website

Eureka Die-'s-lekti-kus VZW kan niet aansprakelijk worden gesteld voor eventuele storingen, onderbrekingen of fouten in de toegang tot de website, om welke reden dan ook. Eureka Die-'s-lekti-kus VZW is niet verantwoordelijk voor schade ontstaan door nalatigheid of door een (zelfs zware) fout van haar of haar medewerkers bij het ter beschikking stellen van informatie via de website. In geen geval kan Eureka Die-'s-lekti-kus VZW aansprakelijk worden gesteld voor onrechtstreekse schade, onvoorzienbare schade of gevolgschade.

De website kan hyperlinks bevatten naar websites of pagina's van derden, of daar onrechtstreeks naar verwijzen. Het plaatsen van links naar deze websites of pagina's impliceert op geen enkele wijze een goedkeuring van de inhoud ervan door Eureka Die-'s-lekti-kus VZW. Eureka Die-'s-lekti-kus VZW verklaart uitdrukkelijk dat zij geen zeggenschap heeft over de inhoud of over andere kenmerken van deze websites. Zij kan in geen geval aansprakelijk worden gesteld voor schade te wijten aan de inhoud of de kenmerken van deze sites.

Eureka Die-'s-lekti-kus VZW is in geen geval aansprakelijk voor tijdelijke of permanente schade of defecten aan de gegevens of de computerapparatuur van de gebruiker tijdens diens toegang tot de website. In het bijzonder is Eureka Die-'s-lekti-kus VZW niet aansprakelijk voor de eventuele overdracht van virussen via de website.

Toepasselijk recht – Bevoegde rechtbanken

De geldigheid, de uitlegging en de uitvoering van deze algemene voorwaarden worden beheerst door het Belgisch recht.

Elk geschil met betrekking tot het sluiten, de geldigheid, de uitvoering en/of de beëindiging van deze overeenkomst zal worden beslecht door de bevoegde rechtbank te Leuven.

Klachten

Indien u klachten heeft m.b.t. het gebruik van de website, de levering van goederen of anderszins, kan u zich wenden tot Eureka Die-'s-lekti-kus VZW, gevestigd te Diestsesteenweg 722, 3010 Kessel-Lo of op het e-mailadres adibib@eurekaleuven.be .

Varia

Indien een bepaling van de algemene voorwaarden, of de uitvoering ervan, nietig of niet-afdwingbaar zou blijken te zijn, dan zullen de overige bepalingen daardoor niet in het gedrang komen en hun volledige uitwerking behouden.

Disclaimer ADIBoeken i.k.v. auteurswetgeving:

Opgelet: de terbeschikkingstelling van dit gedigitaliseerde en geconverteerde leermiddel ten behoeve van een persoon of personen met een Lees- en/of schrijfbeperking is onderworpen aan artikel 22, § 1, 11°, van de Auteurswet van 30 juni 1994, zoals gewijzigd door de wet van 22 mei 2005. Dit artikel luidt als volgt:

“Wanneer het werk op geoorloofde wijze openbaar is gemaakt, kan de auteur zich niet verzetten tegen: (…) de reproductie en de mededeling aan het publiek van werken ten behoeve van mensen met een handicap, die rechtstreeks met deze handicap verband houden en van niet-commerciële aard zijn en voor zover het wegens de betrokken handicap noodzakelijk is, voor zover hierdoor geen afbreuk wordt gedaan aan de normale exploitatie van het werk en geen onredelijke schade wordt berokkend aan de wettige belangen van de auteur”

Enige inbreuk op dit artikel, in het bijzonder maar niet uitsluitend door de commercialisering van het ter beschikking gestelde leermiddel, of een ruimere verspreiding of een ruimer gebruik hiervan dan wettelijk toegelaten, zal door de titularis van het auteursrecht worden vervolgd. Alle rechten worden op dit punt uitdrukkelijk voorbehouden.

Ingeval van twijfel over de draagwijdte van het verleende gebruiksrecht dient de Eindgebruiker zich te wenden tot de betreffende uitgever of tot de Vlaamse Uitgeversvereniging VZW, met verenigingszetel te 2140 Borgerhout, Te Boelaerlei 37 (kristof.thijssens@boek.be).