Lees voor

Bibliotheek

Op zoek naar een boekbespreking, link naar een website, bespreking van een artikel in een tijdschrift...? Klik op de titel om naar de fiche van het artikel te gaan.


21/05/2014

Sticordi DKO - Hoofdstuk 2

Leerstoornissen, ontwikkelings- en gedragsstoornissen: achtergrondinformatie


21/05/2014

Sticordi DKO - Hoofdstuk 2 Fiche 1&2

Leerlingen met een (ernstige) leervertraging.

Leermoeilijkheden / Leerproblemen


21/05/2014

Sticordi DKO - Hoofdstuk 2 Fiche 3

Leerstoornissen


21/05/2014

Sticordi DKO - Hoofdstuk 2 Fiche 4

Ontwikkelings- en gedragsstoornissen


21/05/2014

Sticordi DKO - Hoofdstuk 3

Mogelijke interventies door de leerkracht


21/05/2014

Sticordi DKO - Hoofdstuk 3 Fiche 1&2

Differentiëren in doelstellingen.

Leervertraagde leerlingen.


21/05/2014

Sticordi DKO - Hoofdstuk 3 Fiche 3

Differentiëren bij leerlingen met een leerstoornis.


21/05/2014

Sticordi DKO - Hoofdstuk 3 Fiche 4

Differentiëren bij leerlingen met een ontwikkelings- of gedragsstoornis.


21/05/2014

Sticordi DKO - Hoofdstuk 3 Fiche 5

Didactische differentiatie in tijd en aantal oefeningen


21/05/2014

Sticordi DKO - Hoofdstuk 3 Fiche 6

Hoe bouw je meer structuur in?


21/05/2014

Sticordi DKO - Hoofdstuk 4

Praktijkfiches en praktijkvoorbeelden vanuit het DKO


21/05/2014

Sticordi DKO - Hoofdstuk 4 Fiche 2

Problemen met motoriek


21/05/2014

Sticordi DKO - Hoofdstuk 4 Fiche 3

Schrijfmotorische problemen


21/05/2014

Sticordi DKO - Hoofdstuk 4 Fiche 4

Problemen op het vlak van geheugen


21/05/2014

Sticordi DKO - Hoofdstuk 4 Fiche 5

Moeite met automatiseren


21/05/2014

Sticordi DKO - Hoofdstuk 4 Fiche 6

Problemen met ritme, tempo en In de klas


21/05/2014

Sticordi DKO - Hoofdstuk 4 Fiche 7

Intoneren / Zingen


21/05/2014

Sticordi DKO - Hoofdstuk 4 Fiche 9

Dictee


21/05/2014

Sticordi DKO - Hoofdstuk 4 Fiche 10

Theorie


21/05/2014

Sticordi DKO - Hoofdstuk 4 Fiche 11

Faalangst


21/05/2014

Sticordi DKO - Hoofdstuk 4 Fiche 12

Aandacht en concentratie


21/05/2014

Sticordi DKO - Hoofdstuk 4 Fiche 13

Sibelius 6 voor individuele aanpassingen


21/05/2014

Sticordi DKO - Hoofdstuk 4 Fiche 14

Bijlage

Boekbespreking
01/05/2014

Planeet Asperger

Het stripverhaal gaat over Marc, een tiener met het syndroom van Asperger.
Marc gunt ons een kijkje in ‘zijn wereld’ en vertelt welke moeilijkheden hij ervaart in de ‘sociale wereld’.
Het boek is opgebouwd uit een aantal losse strips. In elk verhaal komen specifieke thema’s in verband met het syndroom van Asperger aan bod. De verhalen en situaties in de strip zijn zo herkenbaar mogelijk gekozen. 

De lezer krijgt tijdens het verhaal meer inzicht in de gedachtegang van Marc. Na elke strip volgt telkens een korte toelichting.

Boekbespreking
01/05/2014

Kant en Klaar thematisch contractwerk

Via niet-klassikale werkvormen wil men het onderwijs effectiever maken. Contractwerk kan hier een antwoord bieden. Bij contractwerk krijgt elke leerling een activiteitenpakket op maat. De volgorde, duur en periode wordt schriftelijk vastgelegd in een contractbrief met moetjes en magjes. De leerkracht differentieert naar tempo en niveau.

Boekbespreking
01/05/2014

Normale kinderen, ze bestaan nog

Het boek wil terecht de discussie op gang zetten betreffende het hoge aantal kinderen met een ‘etiket’ of ‘label’ binnen ons onderwijs. Deze evolutie wordt geschetst binnen de huidige maatschappij. Er wordt benadrukt dat het niet noodzakelijk een ‘stoornis’ genoemd moet worden als iemand afwijkt van het gemiddelde. Het is best ok als je een beetje meer moeite hebt met lezen, spelling, rekenen, motorische activiteiten, …

Boekbespreking
01/05/2014

Binnenklasdifferentiatie. Leerkansen voor alle leerlingen.

Dit boek is een literatuurstudie die kadert in het project praktijkgericht onderwijsonderzoek van de Vlor. Via dergelijke reviews wil men de resultaten van onderzoek beschikbaar stellen voor het onderwijsveld. Het thema dat in dit boek onder de loep wordt genomen, is binnenklasdifferentiatie.

Boekbespreking
01/05/2014

Waarom is een kilometer geen weegschaal? Mijn klein autismewoordenboek

Dit boek schept orde in een lawine aan literatuur over autisme die sinds de jaren tachtig is verschenen.

 naslagwerk, woordenboek 

 aanrader voor lerarenopleiders, directies van scholen, leerkrachten, studenten lerarenopleiding, orthopedagogie en paramedische beroepen, ouders, hulpverleners en (GON-)begeleiders van kinderen met ASS, leerlingen met ASS zelf 

 ASS, woordenboek

Boekbespreking
01/05/2014

Dyscalculie en rekenproblemen, 20 obstakels en hoe ze te nemen.

Aan de hand van 20 obstakels wordt in dit boek uitgelegd wat dyscalculie is, hoe het getest kan worden en vooral hoe kinderen met dyscalculie geholpen kunnen worden. Concrete voorbeelden uit de praktijk maken het boek aangenaam om te lezen. 

Boekbespreking
01/05/2014

Scholen voor het leven. Kleine didactiek van de hoop in 7 stappen

In dit boek gaat de auteur op zoek naar een antwoord op de vraag wat ‘een goede leraar’ is. Hij deelt het leerproces in zeven stappen op en legt uit hoe de leerkracht in elk van die stappen aanwezig kan zijn. De leerkracht is hier verantwoordelijk voor maar moet ook kunnen loslaten. Kinderen en jongeren moeten hun eigen weg leren gaan, met de leerkracht als ‘coach’. Wat een kind uiteindelijk leert, daar heeft de leerkracht geen vat op. Hij kan alleen maar proberen ervoor te zorgen dat hij het leerproces zo goed mogelijk begeleidt. Daarom noemt de auteur het leraarschap ook een roeping.

Boekbespreking
01/05/2014

Autisme op school. Een passend aanbod binnen Passend Onderwijs

Ina van Berckelaer-Onnes bespreekt in dit boek de achtergronden van autisme en de mogelijke leerproblemen bij kinderen met ASS. Het boek anticipeert op de veranderende situatie van kinderen met ASS in Nederland.

Boekbespreking
01/05/2014

Communicatiebox voor school en ouders. Voor ondersteuning van normaal begaafde kinderen en jongeren met autisme.

Dit boek valt uiteen in twee grote delen. In het eerste deel wordt een toelichting over communicatie en autisme gegeven.Het tweede deel is de 'communicatiebox', een verzameling van vijftien praktische tools en interventies die gebruikt kunnen worden om inzicht te krijgen in de communicatie en die te verbeteren.

Boekbespreking
01/05/2014

De klas: homogene of heterogene samenstelling. Praktijkgerichte literatuurstudies onderwijsonderzoek.

Deze reviewstudie brengt de resultaten van (internationaal) onderzoek naar het effect van homogeen of heterogeen groeperen op leerling-resultaten, het schools welbevinden en het academisch zelfbeeld.

Boekbespreking
01/05/2014

Zorg om dyslexie

Dit theoretisch boek wil een leidraad zijn voor kwaliteitszorg ten behoeve van jongeren met dyslexie. Het bespreekt actuele definities van dyslexie en belicht de neurocognitieve achtergronden. De onderkenning en aanpak van dyslexie komen stap voor stap aan bod. Het boek bespreekt zowel de signalering, de diagnostiek als de behandeling van dyslexie. Men onderstreept het belang van de inbreng van de ouders. Voorbeelden zorgen voor extra verduidelijking en herkenbaarheid.

Boekbespreking
01/05/2014

Psycho-educatie bij dyslexie

De werkmap ‘Psycho-educatie bij dyslexie’ is gemaakt voor het begeleiden van jonge kinderen die beginnen als lezer en ervaren dat het leren lezen moeizaam verloopt.

Of kinderen met dyslexie ook psychische klachten zoals een negatief zelfbeeld, faalangst, depressiviteit … ontwikkelen, heeft te maken met hoe zijzelf en hun omgeving omgaan met de problematiek. Daarom is het aangewezen om bij kinderen met dyslexie psycho- educatie op te nemen in de begeleiding. Met de juiste inzichten zal de dyslexie minder belemmerend werken op andere domeinen. Ook de ouders hebben hier baat bij, zij kunnen hun kind beter ondersteunen. Het doel van psycho-educatie is de motivatie, de inzet en de actieve medewerking van het kind te verhogen.

Boekbespreking
01/05/2014

De gelukkige rekenklas

De auteurs klagen de rekenmethode aan die sinds jaren in Nederland gebruikt wordt: het 'realistisch rekenen', waarbij de nadruk wordt gelegd op het zelf- ontdekkend leervermogen van leerlingen. Er worden maar heel weinig structuren gegeven. Daartegenover staat het' functionele rekenen' waarbij technieken worden aangeleerd (bv. de staartdeling) en ingeoefend. De leerstof wordt gestructureerd aangeboden. Naarmate kinderen de technieken beter beheersen, krijgen ze complexere opgaven.

De auteurs laten, in een twintigtal artikelen, pedagogen en wiskundigen aan het woord om aan te tonen dat het realistisch rekenen geleid heeft tot een generatie die onvoldoende kan rekenen.
In het eerste deel wordt duidelijk gemaakt dat er in Nederland tegenwoordig heel veel rekenproblemen zijn en dat velen een grote hekel hebben aan dit vak. In het tweede deel wordt het gedachtegoed van Freudenthal, dat aan de basis ligt van het 'realistisch rekenen’, nader bekeken. Ook geven de auteurs voorbeelden van concrete rekenstrategieën die daarop zijn gebaseerd. Vooral het zogenaamde 'kolom- rekenen' wordt uitgebreid bekeken. In het derde deel komen concrete situaties in de klas aan bod. Als laatste formuleren de auteurs (of eerder redacteurs) conclusies en aanbevelingen aan de overheid.

Boekbespreking
01/05/2014

20 tweets over...

Twitter is een vluchtig én interessant medium. Er zijn tweets die in hun eenvoud van 140 tekens verrassend veel zinnige inhoud bieden, berichten waarin veel kennis is samengebald. In dit boekje zijn 20 tweets gebundeld die het verdienen om nader te worden gelezen. Ze zijn geschreven en op Twitter gepubliceerd door Kees van Overveld, die vaak post naar aanleiding van actuele nieuwsberichten over onder meer gedrag, agressie en onderwijs. Bovendien heeft hij de moeite genomen om tekst en uitleg te verschaffen bij de inhoud van zijn tweets. Hij geeft relevante, interessante, grappige en soms schokkende achtergrondinformatie.

Wat Kees van Overveld ook doet, is een koppeling maken naar de (onderwijs)praktijk. Hij laat zien wat je concreet kunt doen als je wordt geconfronteerd met bepaalde zaken. Of hij zet je op het (online) spoor van hulp, advies of kennis.

Boekbespreking
01/05/2014

Beer op de weg

‘Als die toets maar lukt’, ‘ze vinden me vast stom’, ‘Als ik dit maar kan’… Veel kinderen zien wel eens beren op de weg. Angsten op zich zijn niet verkeerd: ze maken ons alert voor gevaar. Maar soms kunnen angsten ook belemmerd werken, legt de auteur in het voorwoord uit.

Het verhaal ‘Beer op de weg’, met prachtige illustraties en een gezonde dosis humor, helpt kinderen om met negatieve angsten en de gevolgen ervan om te gaan. Beer zit midden op de weg en tuurt de hele dag voor zich uit, bang voor wat komen zal. Op die manier kan hij van niets meer genieten. Zelfs niet van de overheerlijke honingtaart van Konijn. Niemand van de andere dieren in het bos weet wat er precies aan de hand is. Stap voor stap wint Beer aan zelfvertrouwen en leert hij zijn angsten loslaten. Dat lukt wonderwel met de bemoedigende hulp van zijn vrienden. Je weet immers niet of er iets aankomt… Dat weet je pas als het er is. ‘Dat zie ik dan wel…’ zegt Beer.

Boekbespreking
01/05/2014

Het verwende kind syndroom

Te veel, te snel en te lang. Dat is in het kort waar problematische verwenning om gaat en dit op materieel, pedagogisch en affectief vlak. De gevolgen kunnen ernstige vormen aannemen en leiden tot sociale isolatie, depressie en zelfs suïcidaal gedrag.

Het boek is doorspekt met (internationale) bevindingen en resultaten van recent onderzoek over dit thema. Op 150 bladzijden, verspreid over drie delen, bespreekt de auteur eerst de kenmerken, oorzaken, symptomen en gevolgen van problematische verwenning voor zowel het kind als de ouders zelf. Vervolgens passeren een aantal evoluties in het denken over opvoeding de revue. Een aantal zorgwekkende, maatschappelijke tendensen vullen het rijtje aan. De Jong zelf houdt een pleidooi voor het ‘mentor-ouderschap’. Hierbij moedigen ouders hun kinderen aan om zelfstandig en leeftijdsadequaat te denken en te handelen. Het derde en laatste deel van het boek is gericht naar leerkrachten die verwaarloosde kinderen door verwenning in de klas hebben. De auteur biedt een leidraad voor een plan van aanpak in de school. Tot slot geeft hij ook tips voor een constructief gesprek tussen ouders en leerkrachten die met deze problematiek worstelen.

Boekbespreking
01/05/2014

Mijn broer heeft autisme, autisme, ... autisme!!

'Mijn broer heeft autisme, autisme, ... autisme!!' is een geromantiseerd kinderboek over broers/ zussen van een kind met autisme. Het is gericht naar kinderen vanaf 9 jaar, maar evengoed te lezen door iedereen die geïnteresseerd is in de problematiek van de autismespectrumstoornissen.

Korte inhoud van het boek:

Maren vindt het niet altijd even prettig om de tweelingzus van Raf te zijn. Problemen op school, ruzies met andere leerlingen en woede-uitbarstingen thuis overkomen Raf regelmatig. Hij doet of zegt soms dingen die Maren niet fijn vindt of waar ze geen uitleg voor heeft. Ook al is Maren wel eens kwaad op hem, toch blijft ze het voor hem opnemen. Maar waarom doet haar broer toch zo?