Lees voor

Bibliotheek

Op zoek naar een boekbespreking, link naar een website, bespreking van een artikel in een tijdschrift...? Klik op de titel om naar de fiche van het artikel te gaan.

Boekbespreking
01/05/2014

Samen tot aan de meet. Alternatieven voor zittenblijven.

Het thema van dit boek is zittenblijven.De auteurs hebben de bedoeling om alternatieven voor zittenblijven aan te reiken. Het boek bevat drie grote delen. In een eerste deel wordt het raamwerk voorgesteld: het centrale doel is om met een groep leerlingen ‘samen tot aan de meet’ te gaan. De strategie om dit te doen, is zittenblijven vervangen door alternatieven die het individuele leerproces versnellen en verrijken. Om deze strategie in de praktijk om te zetten, zijn een aantal bouwstenen beschikbaar. De concrete realisatie van ‘samen tot aan de meet’ gebeurt via vier implementatiefasen. In het tweede deel worden deze implementatiefasen zorgvuldig uitgelegd. De implementatie gebeurt allereerst op het niveau van het hoofd. Dit betekent dat zittenblijven op school geproblematiseerd wordt. Vervolgens wordt de implementatie op het niveau van het hart aangepakt: de weerstanden die bij de betrokkenen aanwezig zijn, worden omgebogen tot motivatie. In de implementatiefase op het niveau van de handen worden bouwstenen gekozen die uitgewerkt en uitgevoerd worden. Tenslotte wordt een proces- en een productevaluatie gemaakt.
In het derde en laatste deel van dit boek wordt ingegaan op de juridische omkadering van een ononderbroken individueel leerproces.

Artikel
01/05/2014

Recht op redelijke aanpassingen.

Kinderen met leerstoornissen hebben recht op aanpassingen in de klas en op school. Toch is het niet zo evident om de maatregelen te krijgen waar je kind recht op heeft.

Eureka Die-'s-lekti-kus is een procedure aan het uitwerken die in eerste instantie zal fungeren als doorgeefluik tussen ouders/kinderen en officiële instanties. In afwachting van deze proceduren, worden in dit artikel alvast een aantal mogelijke acties meegegeven die je als ouder kan doen. Ook wordt het wetenschappelijk kader omtrent het gelijkekansen- en gelijkebehandelingsdecreet en het VN-verdrag van 13 december 2006 kort toegelicht in berijpelijke taal.
Verder wordt het standpunt van de schoolinspectie omtrent compenserende maatregelen verduidelijkt aan de hand van en extract uit de brochure 'Dyslexiesoftware! En nu?'.
Tot slot wordt er een adressenlijst weergegeven van verschillende meldpunten voor discriminatie in Vlaanderen.

Boekbespreking
01/05/2014

De zorgcoördinator

Dit boek geeft zorgcoördinatoren een handreiking om gestructureerd aan de slag te gaan in de secundaire school.

Naast een beschrijving van de algemene zorgstructuur geeft de auteur een overzicht van procedures en vaardigheden die belangrijk zijn voor een zorgcoördinator.

Ook vergadertechnieken komen aan bod. In de bijlagen van het boek vind je ook voorbeelden van allerlei zorgformulieren.

Boekbespreking
01/05/2014

Interventies in het onderwijs: leerproblemen

Het boek bespreekt adviezen, programma’s, begeleiding en andere methodieken die zich richten op leerproblemen en bijzondere doelgroepen in het basisonderwijs en secundair onderwijs. Elk hoofdstuk behandelt een specifiek onderwijsleerprobleem (dyslexie, dyscalculie en non-verbale leerstoornis)of een bijzondere doelgroep (leerlingen met cognitieve beperkingen en hoogbegaafde leerlingen). Je krijgt de theoretische achtergrond van de verschillende interventies. Daarnaast wordt ook de effectiviteit van interventies op basis van
onderzoeksresultaten meegedeeld. Alle leerproblemen worden geïllustreerd aan de hand van casussen. Het boek is bedoeld voor studenten school- en onderwijspsychologie, orthopedagogiek en onderwijskunde en studenten van de lerarenopleiding. Zorgcoördinatoren vinden er ook heel wat achtergrondinformatie in.

Boekbespreking
01/05/2014

Spelling-spiekboek

Het Spelling-spiekboek is een opzoek-, oefen- en instructieboek voor kinderen die moeite hebben met spelling. Het is ontwikkeld voor gebruik naast alle gangbare spellingmethoden. Dit kan in de klas, maar ook daarbuiten (therapie, in de thuissituatie,…). Het boek gaat uit van het idee dat spellingmoeilijkheden ingedeeld kunnen worden in verschillende categorieën. Bij elke categorie hoort een bepaalde oplossingsstrategie. Deze gedachte is verwerkt in een helder stappenschema: de basis waarmee de leerlingen werken. Hiermee wordt het inzicht verdiept en het spellingbewustzijn vergroot.

Boekbespreking
01/05/2014

Ik ben trots op je! Oplossingsgericht communiceren voor ouders en professionals.

Dit boek gaat over oplossingsgericht communiceren met kinderen. Het thema wordt in vijf hoofdstukken behandeld. Allereerst benadrukt de auteur het belang van complimentjes en aanmoedigen. Positieve feedback is voor een kind onontbeerlijk. Vervolgens leren we hoe we een kind laten luisteren. Ooit gedacht dat je daar vijf vingers voor nodig hebt? En dat niet alleen jouw neus maar de neuzen van alle mensen die het kind opvoeden, in één richting moeten wijzen! In een vierde hoofdstuk maakt de auteur ons duidelijk dat we ook problemen tegenkomen; die lossen we op door te bedenken welke vaardigheden aangeleerd of verbeterd moeten worden. Tenslotte komt het adequaat reageren op ongepast of onacceptabel gedrag aan bod.

Boekbespreking
01/05/2014

BijzonderWijs

Dit boek is een naslagwerk van populaire beperkingen en stoornissen. De 16 meest voorkomende beperkingen en stoornissen op Nederlands grondgebied worden op eenzelfde wijze toegelicht. Na de inhoudsbepaling volgen telkens de gedragskenmerken: welk gedrag vertoont de leerling met deze beperking of stoornis. Vervolgens vind je een rubriek “Handelen” terug hoe je als leerkracht (directie, ouder,…) kan inspelen op het voorkomen van deze signalen. Ten slotte zijn er nog links en andere bronverwijzingen die verdieping in het thema mogelijk maken.

Boekbespreking
01/05/2014

Jongvolwassenen met dyslexie. Diagnostiek en begeleiding in wetenschap en praktijk.

Over kinderen met dyslexie is al veel gezegd en geschreven maar dit boek focust op jongvolwassenen met dyslexie. Dit gebeurt in zes centrale thema’s. De auteurs gaan in op de wetenschappelijke achtergrond van dyslexie; ze beschrijven de diagnostiek bij jongvolwassenen en de specifieke problemen die daarbij opduiken; ze geven de lezer een kijk op de mogelijke begeleidingen en behandelingen maar ze hebben daarbij ook oog voor de sociaal-emotionele gevolgen van dyslexie. In de twee laatste thema’s behandelen de auteurs de comorbiditeit met andere leer-, gedrags- en ontwikkelingsstoornissen en geven ze ons een overzicht van het beleid inzake de zorg voor jongvolwassenen met dyslexie.

Software
01/05/2014

Woordenlijsten kopiëren van PC naar tablet en gsm

WrtsMobile is een aanvulling op het gratis overhoorprogramma wrts.nl dat je gebruikt op je computer.

Boekbespreking
01/05/2014

PiP

Carlijn Everett en Henriëtte Hubers richtten in 2006 Stichting ‘De Droomboom’ op om een onderwijsplaats voor hun jongens – Jake en Thom – te creëren. Hier worden kinderen tussen twee en acht jaar begeleid, behandeld en gestimuleerd in hun ontwikkeling in een een-opeen-situatie.

Boekbespreking
01/05/2014

Ik wil niet meer onzichtbaar zijn. (Autisme in de allochtone cultuur in Nederland)

In dit openhartige boek vertelt Birsen haar levensverhaal. Een leven met autisme in de allochtone cultuur in Nederland. Hoewel haar liefdevolle en zorgzame ouders er alles aan doen om Birsen aansluiting te laten vinden bij leeftijdsgenootjes en familieleden, is er in de omgeving vooral onbegrip over haar autisme. Bidden en meer tussen de mensen komen zou er vanzelf voor zorgen dat haar problemen verdwijnen. In allochtone culturen is weinig bekend over de diverse typen in het autismespectrum, zoals het syndroom van Asperger, PDDNOS of klassiek autisme, de vorm die Birsen heeft. Zij wil hierin verandering brengen en jongvolwassen allochtonen met autisme een stem geven. Dit doet zij onder andere door in het hele land lezingen te geven. Haar boek verscheen ook in Turkije. In dit boek is ook een aanvullend hoofdstuk van de Nederlandse Vereniging voor Autisme opgenomen over autisme in allochtone culturen.

Boekbespreking
01/05/2014

Balans belicht 'Dyscalculie'. De meest recent inzichten over dyscalculie;

 een bundeling van artikelen over dyscalculie 

 een voorbeeld-dyscalculieverklaring 

 een boekenlijst over rekenproblemen en dyscalculie 

 voor ouders van kinderen met ontwikkelingsstoornissen 

 rekenstoornis, dyscalculie 

Boekbespreking
01/05/2014

Kinderen met geheugen en inprentingsproblemen.

Dit is een tekstboek met uitgebreide achtergrondinformatie over het geheugen en inprenting. Het bevat de handleiding om praktisch aan de slag te gaan met het oefenboek. Het oefenboek bevat concrete oefeningen gericht op geheugen- en denktraining en staat online. Het kan met een opgegeven code gedownload worden. Via kleine stapjes leer je kinderen inprentingstrategieën onder de knie krijgen. Het boek is bedoeld voor iedereen die op een gerichte manier met kinderen wil werken aan een actief voorstellingsvermogen.

Boekbespreking
01/05/2014

Hoogbegaafde kinderen opvoeden - Praktische gids voor de sociaal-emotionele begeleiding van hoogbegaafde kinderen en jongeren.

Het is een praktisch boek voor ouders, leerkrachten en begeleiders om bewust te leren omgaan met kinderen met hoogbegaafdheid in de opvoeding.

Boekbespreking
01/05/2014

Als doen leren het niet meer doet.

Dit boekje is een gids voor ouders die een actieve rol willen spelen in het begeleiden van hun kinderen bij het proces om te leren studeren. Het is een gids in de letterlijke zin van het woord: beknopt met concrete tips en handvaten. In deze gids wordt duidelijk de nadruk gelegd op het feit dat de ouders het studeren en ook het plannen van het studiewerk niet moeten overnemen van hun kinderen. Belangrijk is hoe je uw kind motiveert om te studeren. De tips die worden gegeven bouwen zich op vanuit alledaagse voorbeelden. Ze worden dan vertaald naar het benaderen van de jongere die moet verantwoordelijk worden voor zijn / haar eigen studiewerk.

Handige tool
01/05/2014

Stappenplan bij het maken van toetsen en examens.

Document dat een stappenplan bevat dat als leidraad kan dienen bij het maken van toetsen en examens.

Artikel
01/05/2014

Waar dyslectici in uitblinken...

Vertaald artikel over de talenten van een dyslecticus.

Boekbespreking
01/05/2014

Brochure STICORDI in DKO

Het deeltijds kunstonderwijs besteedt vandaag terecht meer aandacht aan leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften.Het project ‘STICORDI voor leerlingen deeltijds kunstonderwijs’ past binnen deze evolutie om meer aangepaste leerzorg te bieden. Zo zijn er binnen de studierichting muziek gesubsidieerde tijdelijke projecten ‘ortho-agogische muzikale vorming’ en ‘inclusief muziekonderricht’. In deze projecten krijgen onder meer leerlingen met een verstandelijke beperking en leerlingen met autisme een aangepaste vorm van muziekonderwijs. Een aantal academies hebben zelf ook leraarsuren geïnvesteerd om aangepast muziekonderwijs aan te bieden.

Deze brochure wil een praktisch werkinstrument zijn voor al wie in het kunstonderwijs geconfronteerd wordt met leerstoornissen en leerproblemen. De fiches STICORDI DKO bieden leerkrachten in de studierichting muziek achtergrond, concrete tips en hulpmiddelen om deze leerlingen beter te begeleiden.

Handige tool
01/05/2014

Voorbeeld van een schoolwerkplan lezen

Kinderen die niet goed leren lezen in het eerste leerjaar, hebben in de volgende leerjaren bovendien moeite met alle vakgebieden , waarin teksten een rol spelen. Niet goed kunnen lezen heeft verstrekkende gevolgen voor de verdere schoolloopbaan en voor het functioneren in een geletterde maatschappij als de onze. Dit document toont een voorbeeld van een schoolwerkplan ter preventie van leesproblemen.

Boekbespreking
01/05/2014

Dyslexie. Een complex taalprobleem.

Dit vlot leesbare en geactualiseerde boek schetst op een duidelijke en volledige manier wat dyslexie is en hoe je ermee omgaat. De bestaande wetenschappelijke kennis over dyslexie wordt op een bevattelijke manier uitgelegd. Daarnaast wordt er uitgebreid ingegaan op de diagnostiek, de pedagogische begeleiding en mogelijke behandelingen. Het boek geeft veel tips aangaande vroege signalering en behandeling van dyslexie. Het bevat praktische adviezen over hoe de school kan rekening houden met dyslectici. Bijkomende problemen als geheugen, begrijpend lezen, vreemde talen en faalangst worden besproken.

Boekbespreking
01/05/2014

Autisme...En nu?

Autisme… En nu? is een psycho-educatief boek, bedoeld voor jongeren en jongvolwassenen met een autismespectrumstoornis en een gemiddelde intelligentie, en hun ouders. Het boek biedt handvatten met betrekking tot het autistische denken. Verder bespreekt de auteur ook bijkomende problemen zoals een laag zelfbeeld, angst, gedragsproblemen, …

Boekbespreking
01/05/2014

Geregeld! Methodiek voor de aanpak van de meest hardnekkige spellingproblemen.

Dit boek bevat behandelingsmateriaal, instructies en oefeningen om de meest hardnekkige spellingproblemen aan te pakken. Het boek geeft telkens een overzicht van het spellingprobleem, een handleiding over de aanpak van het spellingprobleem en een schat
aan behandelmaterialen. Het boek is wetenschappelijk en klinisch onderbouwd.

 het is een bronnenboek 

 voor al wie op professionele basis werkt aan ernstige spellingproblemen bij kinderen 

 luisterwoorden, regelwoorden, verenkeling, verdubbeling, woordenlijsten, toetsen 

 met extra online materialen

Boekbespreking
01/05/2014

Handelingsgericht werken in de klas - De leerkracht doet ertoe!

Het boek ‘Handelingsgericht werken in de klas’ is de Vlaamse bewerking van het boek ‘Handelingsgericht werken voor schoolteams’. Het is de bedoeling om met dit boek de kwaliteit van het onderwijs en de begeleiding van alle leerlingen te verbeteren. In dit boek worden de zes reeds gekende uitgangspunten van handelingsgericht werken besproken. In een aanvullend zevende uitgangspunt wordt de cruciale rol van de leerkracht uitgelegd. De leerkracht staat echter niet alleen, maar wordt ondersteund door directie, CLB, … Er is ook aandacht voor het opstellen van een goed handelingsplan en voor de wijze waarop handelingsgericht werken kan worden geïmplementeerd in een school.

Boekbespreking
01/05/2014

Het potjesverhaal. Kind in ontwikkeling, getekend en uitgelegd.

Dit boek handelt over mensen en hun gedrag, verpakt in de metafoor van potjes die pruttelen op een vuurtje. Iedereen is een “potje” waarin gedrag pruttelt en borrelt, om er vervolgens uit te komen. Aan de hand van deze metafoor legt het boek gedragsontwikkeling bij kinderen uit. De auteur doet dit op een luchtige, heldere en vooral praktische manier. Dit gebeurt mede aan de hand van tekeningen die een beeld geven van het ontstaan van gedrag en het sturen van gedrag.

Handige tool
01/05/2014

Feedback-wijzer: Feedback bij toetsen en examens met checklist 'Wat kan ik uit mijn fouten leren?'.

Dit artikel geeft de leerkracht concrete tips om samen met de leerlingen na een toets of examen een analyse te maken aan de hand van een feedbackformulier. Deze checklist geeft een analyse van de mogelijke problemen of sterktes die men bij het studeren kan ondervinden.

Boekbespreking
01/05/2014

ADHD bij volwassenen. Leven met eigenwijze hersenen.

Twee derde van alle kinderen die ADHD hebben, hebben als volwassene dezelfde symptomen. 2 Tot 5% van de bevolking krijgt pas als volwassene te horen dat ze ADHD heeft. Voor deze groep volwassenen schreven de auteurs dit praktische boek. Wat is ADHD bij volwassenen precies en welke behandelingen zijn er. Het boek bevat vele tips die bruikbaar zijn in het dagelijkse leven van mensen met ADHD ook in hun persoonlijke relaties. Er zijn tips om problemen op het werk op te vangen. Alle informatie in het boek is gebaseerd op de
jarenlange ervaring van het centrum ZitStil en de polikliniek ADHD van de Katholieke Universiteit Leuven. De schrijvers illustreren het boek ook voortdurend met levensechte ervaringen van volwassenen. Zij vertellen hoe ze met hun ADHD omgaan, welke problemen ze ervaren en welke oplossingen ze gevonden hebben.

Boekbespreking
01/05/2014

Met woorden in de weer.

‘Met woorden in de weer’ is een echt praktijkboek voor iedereen die taal - en woordenschat in het bijzonder - als basis ziet voor succesvolle kennisuitbreiding. De auteurs geven hun kijk op taal- en woordenschatverwerving in het onderwijs en koppelen daaraan een geïntegreerde didactische aanpak voor uitbreiding van de woordenschat binnen het klasgebeuren. Het boek is verrijkt met praktijkvoorbeelden, illustraties, schema’s en reflectiepagina’s voor de lezer.
Je kunt er onmiddellijk mee aan de slag.

Boekbespreking
01/05/2014

Handboek dyslexie compenseren.

De auteur reikt een middel aan om mensen met een lees-, schrijf- of spellingprobleem een beter inzicht te geven in hun eigen manier van leren. Door bewustmaking van de eigen leerstrategieën kan je de juiste manieren vinden om dyslexie efficiënter te compenseren. Aanpassingen binnen de schoolopleiding, werk en/of het dagelijks leven worden beter afgestemd op de manier van leren van het individu. Dit alles wordt in het eerste deel van het boek verduidelijkt. In het tweede deel wordt aan de hand van vragenlijsten bepaald hoe de eigen leerstrategie in elkaar zit en waar de problemen zitten. Mogelijke aanpassingen en compensaties worden aangereikt.

Boekbespreking
01/05/2014

ADHD-monitor

De ADHD-Monitor is een instrument dat het CLB kan inzetten bij vermoeden van ADHD. Het is een volgsysteem dat wordt gebruikt in samenwerking met de leerkrachten en de ouders en bestaat uit vijf hoofdstukken.

Boekbespreking
01/05/2014

Handelingsplanning in het basisonderwijs

Het is niet eenvoudig om kwaliteitsvol onderwijs te bieden. Meer en meer merken we dat kinderen, leerlingen, ouders, personeelsleden, … verschillen. Om deze verschillen op te vangen zoekt men naar oplossingen. Handelingsgericht werken is er hier één van. Het is een weldoordachte manier om het onderwijsaanbod af te stemmen op de specifieke onderwijsbehoeften van de verschllende kinderen. In het boek wordt duidelijk gemaakt dat handelingsplanning een systematisch en cyclisch proces is. Bovendien kan er op verschillende niveaus aan handelingsplanning gedaan worden. Zo beïnvloeden het schoolwerkplan, het groepshandelingsplan en het individueel handelingsplan elkaar voortdurend. Handelingsplanning is geen ‘papiertje’, maar een manier van werken, ingebed in een ontwikkelings- en teamgericht klimaat

Boekbespreking
01/05/2014

Alles over dyslexie. Informatie, onderzoek en behandeling.

Deel 1 omvat de actuele stand van zaken i.v.m. dyslexie: diagnostiek, onderzoek, behandeling en protocollen in Nederland.
Deel 2 gaat dieper in op het onderzoek en de begeleiding van leesproblemen. Het onderzoek en de begeleiding van spellingproblemen wordt besproken in het derde deel.
Het boek, geschreven door Nederlandse onderzoekers, is vooral voor het Nederlandse onderwijs- en zorgbeleid erg nuttig. Het boek wil een antwoord geven op volgende vragen: Wat is dyslexie? Hoe is dyslexie te signaleren? Welke begeleiding moet er gegeven worden? En welke positie hebben orthopedagogen/psychologen en zorgverzekeraars
binnen dyslexie?

Boekbespreking
01/05/2014

Ijskastmoeder: leven met een aspergerkind

Dit boek is een getuigenis van een moeder van een dochter met het syndroom van Asperger.

Boekbespreking
01/05/2014

Syndroom van Asperger

Kinderen met het syndroom van Asperger hebben een heel eigen manier van denken die ouders, familieleden, vrienden en leerkrachten sterk op de proef stelt. Dit boek reikt handvatten aan om deze kinderen zo goed mogelijk te begeleiden, met aandacht voor de unieke kwaliteiten van elk kind. Het beantwoordt veelgestelde vragen als:

- Wat is het verschil tussen het syndroom van Asperger en autisme?
- Hoe breng je jouw kind stapsgewijs zelfredzaamheid bij?
- Hoe communiceer je het best met je kind?
- Wat met vrije tijd en ontspanning?
- Hoe houd je het vol als ouder?
De doelgroep kan m.i. heel breed zijn. Wie nog maar weinig over autisme weet, krijgt op korte tijd toch een mooi overzicht van de verschillende aspecten omtrent het syndroom van Asperger.
De “meer gevorderden” raad ik het boek aan, al is het maar omdat elke benadering andere – en soms onvermoede- accenten legt bij bekende concepten.

Boekbespreking
01/05/2014

De dag dat ik hoorde dat...

In dit boek komen acht Nederlandse en Vlaamse ouders aan het woord, die weten wat het is om de dromen die je voor je kind hebt, bij te moeten stellen.
Het zijn boeiende, maar ook aangrijpende verhalen over het proces van acceptatie, verdriet, machteloosheid, woede en eenzaamheid. Maar ook van liefde, geluk, innerlijke verdieping en groei. Het zijn verhalen over vallen en opstaan en nooit opgeven! De verhalen gaan onder meer over kinderen met een autisme spectrumstoornis, lichamelijke handicaps, CFC-syndroom,
Downsyndroom of niet nader gediagnosticeerde problematiek.
Het boek heeft als doel ouders te helpen overtuigen dat het leven niet ophoudt met het krijgen van een bijzonder kind, maar integendeel, heel verrijkend is.

Boekbespreking
01/05/2014

Gedragsproblemen in scholen. Het denken en handelen van leraren.

In dit boek gaan de onderwijskundigen Kees van der Wolf en Tanja van Beukering dieper in op de oorzaken en de aanpak van gedragsproblemen in de school. De focus ligt op de onderwijsleersituatie en het denken en handelen van de leraar. Hun visie, houding, overtuigingen en gevoelens ten opzichte van gedragsproblemen bepalen de strategie die ze gebruiken.
De auteurs benaderen probleemgedrag niet alleen als een negatieve eigenschap van het kind maar als een uitdaging voor de leraren.

Boekbespreking
01/05/2014

S.O.S. taal

De auteurs presenteren een aantal tips om talen sneller en beter aan te leren.
De mnemotechnische hulpjes in het boek zijn niet echt nieuw. Ze worden wel op een verfrissende manier voorgesteld en toegepast op het leren en onderwijzen van (vreemde) talen.
De integratie van enerzijds cognitieve hulpjes en anderzijds de meer lichamelijke technieken kenmerkt het werk van Bernard Lernout, zoals we ook al zagen in zijn boek S.O.S. BREIN.

Boekbespreking
01/05/2014

D.R.U.K. of A.D.H.D? Een educatief pakket rond ADHD voor allochtone ouders.

ADHD of Attention Deficit Hyperactivity Disorder blijkt niet alleen iets typisch westers te zijn en het gevolg van een hyperactieve samenleving. ADHD komt voor op alle continenten en in alle culturen. Eén op vijf kinderen groeit op in een allochtoon gezin en dus ook één op vijf kinderen met ADHD! Het is echter moeilijk om bij ons een allochtoon gezin te vinden met een kind met de diagnose ADHD. Waar stopt uiteindelijk ‘druk’ gedrag en waar begint ADHD? Hoe leg je dit uit aan allochtone ouders? De bestaande kennis rond ADHD bij allochtone gezinnen werd verzameld door OBC Espero. Hieruit groeide een educatief pakket op maat van deze doelgroep.In dit boek krijg je tevens wat bagage over de eigenheid van allochtone gezinnen. ADHD wordt op een bevattelijke manier beschreven.

Boekbespreking
01/05/2014

Ik ben dyslectisch

In dit boek komen 8 Nederlandse kinderen aan het woord over hun dyslexie. Ze vertellen hoe ze hun dyslexie op school en in het gewone leven ervaren. Ze vertellen ook welke problemen ze ondervinden en wat hen geholpen heeft. Ze geven tips voor ouders, leerkrachten, medeleerlingen en hulpverleners. Achteraan in het boek staat ook wat praktische informatie over dyslexie.

Boekbespreking
01/05/2014

Waar is de grens - omgaan met gedragsproblemen bij kinderen

Met dit boek geven de auteurs een positieve en optimistische kijk op het omgaan met gedragsproblemen bij kinderen. De hoofdgedachte van het boek is dat probleemgedrag bij kinderen wel degelijk kan worden omgebogen. Het is uit den boze bij de pakken te blijven zitten en het kind alleen maar te omschrijven als ‘lastig’. Het is vooral deze toon die het boek zo krachtig maakt. Het boek richt zich voornamelijk op kinderen uit de lagere school. Er wordt zeer uitgebreide achtergrondinfo gegeven. Hierdoor is het boek eerder geschikt voor leerkrachten en/of begeleiders dan voor ouders.

Boekbespreking
01/05/2014

Gletschr

Heel wat + 16-jarigen en volwassenen slagen er onvoldoende in om het lees- en schrijfproces voldoende onder de knie te krijgen. Zeker wanneer zij verder willen studeren, kan dit hen behoorlijk parten spelen. Het is daarom noodzakelijk het specifieke probleem van iemand op te sporen en in kaart te brengen, zodat een behandeling kan worden opgestart. In de hulpverlening is er ruime aandacht voor deze problemen. Meer en meer leerkrachten staan open voor specifieke ondersteuning en voor faciliterende maatregelen. Tot op vandaag ontbrak echter nog genormeerd Nederlandstalig materiaal om +16-jarigen te diagnosticeren. Deze publicatie, die zich voornamelijk op diagnostici richt, vult de leemte in.