Lees voor

Bibliotheek

Op zoek naar een boekbespreking, link naar een website, bespreking van een artikel in een tijdschrift...? Klik op de titel om naar de fiche van het artikel te gaan.

Boekbespreking
01/05/2014

CLB en zorgcoördinator: in-team

Deze studie leidde tot enkele interessante aanbevelingen die in dit artikel netjes op een rij worden gezet. Het interactiemodel van de gloeilampmetafoor speelt hierin een belangrijke rol: het geeft aan dat de zorgcoördinator niet dient om de draaglast van de leraar of directie te verlichten, maar zich dient te ontplooien tot zorgdeskundige die leerkrachten blijvend ondersteunt bij het zorgbreed werken. De CLB-medewerker coacht de zorgcoördinator, helpt mee het pedagogische aanbod af te stemmen op alle leerlingen en is hoofdactor als het gaat over diagnostiek en doorverwijzing en het over het linken aan de hulpverlening en thuisopvoeding.

Boekbespreking
01/05/2014

Mijn kind heeft DCD

DCD staat voor Developmental Coordination Disorder of Coördinatie-Ontwikkelingsstoornis. Het is een veel voorkomende ontwikkelingsstoornis. De meest gekende en nog steeds gebruikte benaming is ‘dyspraxie’. Kinderen met DCD hebben vaak problemen met het aanleren en uitvoeren van motorische taken, zoals zich aan- en uitkleden, fietsen, zwemmen, tekenen en schrijven. Deze problemen kunnen apart voorkomen, maar treden heel vaak op in combinatie met andere stoornissen.

Dit boek legt uit wat DCD precies is. Het beschrijft de weg die gegaan wordt voor de diagnose. Het geeft ook aan hoe je ondersteunend kan helpen in de zorg voor deze kinderen en jongeren, zowel thuis als op school.

Boekbespreking
01/05/2014

Meer zorg voor kleuters.

Het boek is een praktische gids en een ideeënboek voor leerkrachten die werken met kleuters en voor de zorgcoördinator of het zorgteam. Contractwerk is een werkvorm waarbij ieder kind een opdracht kan krijgen die het op eigen tempo kan afwerken, aansluitend aan zijn eigen ontwikkelingsniveau. Een ideale werkvorm om te differentiëren, om te werken op maat van het individuele kind. Hiervoor heb je nodig:
 een brede waaier van activiteiten (spelen, experimenteren, handelen, manipuleren, verwoorden,… liever dan werkblaadjes)
 aandacht voor het ontwikkelen van de zelfsturing
 stimuleren van een goede werkhouding
 observeren en opvolgen van het ontwikkelingsniveau

Boekbespreking
01/05/2014

Milan in de wereld zonder cijfers

Dit boekje heeft een dubbele inhoud: enerzijds krijg je een ‘stripverhaal’ voor kinderen vanaf 8 jaar en anderzijds is er een ‘bijsluiter’ met uitleg voor ouders en leerkrachten over de kenmerken, signalen en hulpverlening ten aanzien van jongeren met dyscalculie.

Artikel
01/05/2014

Ik wou dat ik een onzichtbaar horloge was. Verschenen in Leefwereld

Artikel over Kasper die dyslexie heeft en naar Eureka Onderwijs is gegaan.

Boekbespreking
01/05/2014

Kinderen met Developmental Coordination Disorder. Als (ook) bewegen niet vanzelfsprekend is.

In dit werk beschrijven Hilde Van Waelvelde en Barbara De Mey wat Developmental Coordination Disorder is en waarom Wout het zo moeilijk heeft op school. Ze belichten wat (DCD) juist inhoudt, hoe men tot een zo adequaat mogelijke diagnosestelling kan komen en wat de therapeutische mogelijkheden en beperkingen van personen met DCD zijn.

Boekbespreking
01/05/2014

NLD, ben ik anders?

Het doel van deze brochure is om aan kinderen en jongeren uit te leggen wat NLD nu juist is. Dat is geen eenvoudige opdracht en de brochure vult een leemte op die er reeds lang was. Enerzijds worden de moeilijkheden en oorzaken van NLD in kaart gebracht, anderzijds worden ook de sterke kanten in de verf gezet. Ook de kenmerken, mogelijke hulp en tips voor op school en thuis komen aan bod.

Boekbespreking
01/05/2014

Weet jij wat autisme is?

In dit doe-boekje wordt uitgelegd wat autisme is en hoe het is om autisme te hebben. Op een speelse manier krijgt de jonge lezer begrip voor kinderen met autisme en leert om rekening met hen te houden. Telkens wordt een aspect van autisme toegelicht en vertaald wat het betekent voor het kind met autisme. Door na te denken over zijn eigen beleving of ervaring kan het kind in de belevingswereld van de ander gaan staan. Daardoor kan meer begrip en hulp geboden worden. De belangrijkste doelstelling is respect krijgen voor en leren accepteren van iemand die een beetje anders is.

Boekbespreking
01/05/2014

Hoogbegaafd. Als je kind (g)een Einstein is.

In dit boek deelt prof. Kieboom haar theoretische én praktische inzichten met ons. Zij doet dit niet slechts vanuit modellen en literatuur. Ze put uit haar jarenlange ervaring met een heel breed spectrum van kinderen, jongeren en volwassenen. Zij kent bovendien ook heel goed de gevoeligheden van leerkrachten, ouders en andere begeleiders. Het geheel levert een basisboek op rond hoogbegaafdheid, dat al wie met hoogbegaafden te maken heeft goed kan gebruiken!

Artikel
01/05/2014

Vandaag kampioen in wiskunde, maar waarom pas morgen in gelijke kansen?

Reflectie van een student over het bevorderen van gelijke kansen in het onderwijs en waarom het zo moeilijk blijft voor mensen met leerproblemen om goed te functioneren in het Vlaams onderwijssysteem.

Software
01/05/2014

Sommenplaneet

Sommenplaneet is een gratis te downloaden rekenprogramma voor kinderen van 6 tot 12 jaar, voor thuis of op school. Op een speelse manier kan de rekenvaardigheid van deze leerlingen verbeterd worden.

Boekbespreking
01/05/2014

Werken aan een goede start.

Artikel bestemd voor leerkrachten van de kleuterschool (tweede en derde kleuterklas). Hoe kunnen zij kinderen een zo goed mogelijke leesstart geven als basis voor het leesonderwijs in het eerste leerjaar.

Artikel
01/05/2014

Preteaching vreemde talen: 'Frans' en 'Engels'

Kinderen en jongeren met dyslexie hebben problemen bij het leren van een nieuwe taal. Ze raken snel ‘achterop’ en verliezen hun motivatie. ‘Voorkomen is beter dan genezen’ geldt ook hier. ‘Preteaching’ werkt preventief en heeft een gunstig effect op het zelfvertrouwen. Het kind of de jongere begint in september met een voorsprong aan lessen.
Dat kan door de laatste maanden van het schooljaar en tijdens de zomervakantie spelenderwijs kennis laten maken met de uitspraak. Daarnaast is het zinvol om de eerste lessen van de klasmethode voor te bereiden en te oefenen. Ideaal is dat zowel de school (de laatste maanden van het schooljaar) als de ouders (tijdens de zomervakantie) hier in samenspraak aan werken.

Artikel
01/05/2014

Interactief voorlezen

Interactief voorlezen stimuleert het begrijpend luisteren. Het is een werkwijze waarbij een kinderboek (prentenboek) herhaald wordt voorgelezen, onderbroken door specifieke vragen. De leerkracht stimuleert door interactie met de kinderen het verhaalbegrip, maar ook de taalvaardigheid en de woordenschat.

Boekbespreking
01/05/2014

Leren leren met Reflecto

Leren leren met Reflecto zet de leerling aan tot beter denken. De methode leert het kind zichzelf te sturen. Deze gids is zowel een naslagwerk als een handleiding voor iedereen die leerlingen wil helpen beter te leren, te denken en informatie te verwerken.

Software
01/05/2014

Woordkasteel

Woordkasteel is een gratis te downloaden programma. Het biedt een compleet spellingpakket op maat voor kinderen vanaf 6 jaar met 15 spelletjes, op ieder niveau in te stellen. Er zijn 180 woordenlijsten, toetsen, oefenpakketten voor specifieke spellingproblemen ingebouwd en alles natuurlijk op een speelse manier. De leerling kan de woorden ook beluisteren.

Boekbespreking
01/05/2014

Medici met dyslexie

Dit boek van 68 pagina’s beschrijft, vanuit een rechtstreekse bevraging, hoe artsen die zelf dyslexie hebben met deze handicap omgaan in hun werksituatie en welke hun ervaringen waren in hun studietijd. Deze bevraging, aangevuld met literatuurstudie, leidt tot interessante inzichten, waarin vooral heel duidelijk wordt dat dyslexie niet alleen als beperking hoeft te worden gezien. Dyslectici verwerken informatie op een andere wijze dan gebruikelijk, en dat blijkt niet noodzakelijk slechter te zijn. In de beroepssituatie van een arts kan dat vaak zelfs een voordeel zijn. Je kunt dus een deskundige arts worden als je dyslexie hebt. Toch moeten studenten in de opleiding vaak opboksen tegen vooroordelen en niet-aangepaste onderwijsmethodes en evaluatiewijzen. De ondervraagde artsen koppelden aan hun negatieve ervaringen nuttige tips, die door de auteurs klaar en duidelijk worden weergegeven.

Boekbespreking
01/05/2014

Als spelling een kwelling is

‘Als Spelling een Kwelling is’ bestaat uit twee delen. Het eerste deel, ‘Spelend Spellen’ behandelt de spellingregels tot en met het vierde leerjaar of groep 6. In het tweede boek, ‘Spellen met succes’ vinden we de moeilijkere spellingleerstof voor kinderen vanaf het vijfde leerjaar en volwassenen.

Handige tool
01/05/2014

Hoe pak ik een examen met meerkeuzevragen aan?

Stappenplan voor het beantwoorden van meerkeuzevragen.

Boekbespreking
01/05/2014

Welke kinderen krijgen leesproblemen?

De Radbouduniversiteit Nijmegen heeft onderzocht hoe goed leesproblemen in groep 3 (1e
leerjaar) te voorspellen zijn bij individuele kinderen in groep 2 (3e kleuterklas). Het blijkt mogelijk te zijn om bij een groot deel van de kleuters te voorspellen of ze problemen zullen ondervinden bij het lezen. Interessant en duidelijk artikel voor kleuterleidsters en leerkrachten, zorgbegeleiders en CLB-medewerkers.

Software
01/05/2014

De taalfanfare. Woordenschat plus

Een woordenschatprogramma met spraak kan taalzwakke leerlingen helpen bij het inoefenen
van woordenschat. We bespreken het programma ‘De taalfanfare Woordenschat plus’ en geven tips voor het inzetten ervan in de klas. Met de ‘Taalfanfare’ kunnen de woorden beluisterd en bekeken worden (foto en geschreven woord). Ze worden op verschillende manieren geoefend. Het programma laat bovendien toe eigen inhouden aan te maken. Onze tips helpen leerkrachten en begeleiders om dit snel en handig te doen.

Website
01/05/2014

PPT Studiedag Surfplank

Deze powerpoint, gebruikt op de studiedag rond 'Surfplank' door Els Van Doorslaer, geeft een overzicht van bruikbare sites die ingezet kunnen worden als leerondersteuning bij kinderen met een zorgvraag. Ieder site wordt kort gedemonstreerd en er worden voor- en nadelen weergegeven.

Software
01/05/2014

VOCA, overhoorprogramma

Dit artikel bespreekt het gratis overhoor- programma 'VOCA' .
Er wordt een vergelijking gemaakt met het programma 'Overhoor', ook gratis te verkrijgen en de sterke punten van VOCA worden belicht. Tevens worden de links gegeven voor VOCA en Overhoor.

Software
01/05/2014

digitale Kleurenklok

Hoe lang mag ik op de computer spelen? Wanneer is het mijn beurt? Ouders of leerkrachten zetten vaak een klokje naast de computer om de afgesproken tijd in beeld te houden. Maar het is ook mogelijk om die tijd rechtstreeks op het computerscherm te tonen via de Computer-Kleurenklok. Het is zelfs niet nodig om de klok te kunnen lezen. De tijd wordt uitgedrukt in kleurvlakken.

Boekbespreking
01/05/2014

Beter spreken met ouders - bespreking

Ouders zijn belangrijke partners. Ze zijn deskundigen, als het gaat over hun kind. In een gesprek is het belangrijk dat ze in die rol erkend worden. Een goede voorbereiding en actief luisteren zijn daarbij onontbeerlijk. Ze zorgen voor een goed gevoel bij beide partijen. Zelfs bij een moeilijk gesprek. De tips in dit artikel zijn bruikbaar voor iedereen die met ouders in gesprek gaat. Van kleuterklas tot secundair. Zowel voor leerkrachten, zorg- of leerlingbegeleiders als voor CLB-medewerkers.

Artikel
01/05/2014

Checklist dyslexie en vreemde talen

Voor de leerkracht, begeleider en ouder is het belangrijk om te weten welke moeilijkheden een

leerling met dyslexie ervaart bij het leren van een vreemde taal. Pas als men de problemen

goed kent, kan men ze ook aanpakken en er zelfs preventief op inspelen. Dit artikel zet onder

de vorm van een checklist per vaardigheid (luisteren, spreken, spellen) en per

niveau (elementair en gevorderd) mogelijke problemen op een rijtje. Telkens worden ook tips

voor aanpak gegeven. Hiermee kan de leerkracht (basis of secundair), de zorg- of leerlingbege-

leider, de buitenschoolse begeleider en de ouder de leerling daadwerkelijk ondersteunen bij

het leren van een vreemde taal.

Software
01/05/2014

Hoe kan ik vreemde talen overhoren en beluisteren met Overhoor?

Een goede woordenschat is belangrijk als je een vreemde taal leert. Je moet deze woorden eerst leren. Sommige woorden onthoud je beter dan andere. Deze moet je dan meer herhalen. Met een goed overhoorprogramma kan je dat zelfstandig doen. het geeft je zelfs de kans om de juiste uitspraak van de woorden te beluisteren.

Artikel
01/05/2014

Leerlingen (met dyslexie) voorbereiden op het leren van 'Frans' door middel van preteaching en het gebruik van ICT

Bij leerlingen 4e leerjaar met dyslexie start je nu best met het oefenen van Frans. Door middel
van ‘preteaching’ geef je leerlingen met dyslexie of taalzwakte een voorsprong. Dit artikel geeft leerkrachten, ouders en begeleiders praktische tips om dit aan te pakken.
Software kan door de combinatie van ‘beeld, woordbeeld en spraak’ prima ingezet worden bij ‘preteaching’. Als voorbeeld daarvan bieden we enkele wegwijzers bij ‘Junior actif’ bij de methode ‘Eventail’.

Boekbespreking
01/05/2014

Effectief omgaan met risicolezers

In dit vlot leesbaar boek vertaalt Kees Vernooy recente bevindingen uit de leeswetenschappen naar de onderwijspraktijk.
Hij stelt dat het een fundamentele verantwoordelijkheid is van de school om alle leerlingen goed te leren lezen. Hij geeft aan hoe scholen leesproblemen bij risicolezers kunnen voorkomen en hoe ze de leesresultaten van zwakke lezers kunnen verbeteren. Het boek legt sterk de nadruk op het feit dat een school een groot deel van de leesproblemen kan voorkomen met kwalitatief goed leesonderwijs. De deskundigheid van de leerkracht is hierbij cruciaal. Daarnaast is een effectieve aanpak van kinderen met leesproblemen nodig. Zij hebben vooral baat bij intensiever leesonderwijs met meer instructietijd. Dat geldt ook voor de aanpak van leerlingen met dyslexie. Daarnaast kan voor hen nog een specifieke aanpak nodig zijn. Daarvoor verwijst de auteur naar de door Struiksma ontwikkelde Radslag-aanpak.

Boekbespreking
01/05/2014

Iedereen kan leren lezen - Inspectie Onderwijs Nederland

Deze brochure bevat tips van deskundigen en wetenschappers voor de onderwijspraktijk om
de kwaliteit van het technisch lezen te verbeteren.
Het gaat daarbij om twee invalshoeken:

1) Aan welke voorwaarde moet goed onderwijs in technisch lezen voldoen?

2) Hoe kunnen scholen zwakke lezers effectief helpen?

Per groep (klas) worden een aantal concrete aandachtspunten en suggesties op een rijtje
gezet.

Software
01/05/2014

Kleefbriefjes als geheugensteuntjes op de computer: gratis software StickyPad

Leerstoornissen hebben een grote impact op andere aspecten dan enkel lezen, spelling, rekenvaardigheden. Een gebrek aan orde, steeds weer vergeten, moeite met structuur en
plannen zijn maar enkele aspecten waardoor leerlingen met een leerstoornis steeds
weer in de problemen komen. Ze kunnen de tijd ook moeilijk inschatten of een tijdsplanning maken. Afspraken in verband met ‘tijd’ onthouden ze vaak verkeerd.
Gele kleefbriefjes kunnen hen helpen hen om taken en afspraken niet te vergeten. Die ‘kleefbriefjes’ bestaan nu ook op ‘de computer’.
Het gratis programma StickyPad maakt kleefbriefjes aan op het bureaublad van je computer. Je kunt er ook veel meer mee dan met gewone briefjes.

Artikel
01/05/2014

Aangeleerde hulpeloosheid en het toeschrijven van slagen of falen

In de jaren zestig observeerden enkele onderzoekers het fenomeen van de “aangeleerde
hulpeloosheid”. Ze gaven honden die uit hun hok wilden elektrische schokken. Achteraf boden
ze deze honden een veilige uitweg. Deze ondernamen geen enkele poging meer om te ontsnappen.
Intussen hebben veel studies aangetoond dat dit fenomeen ook bestaat bij kinderen met
leerstoornissen.

Handige tool
01/05/2014

Vroegtijdige opsporing van dyslexie bij kleuters: een fonologische screeningstest.

Taalexperten van het University College London ontwikkelden een screeningstest van 10 minuten om kleuters met dyslexie te identificeren.De test zal gebruikt worden voor kinderen vanaf de leeftijd van drie en een half en ouder. Er is wel steeds het risico van 'vals alarm' door korte screeningstesten.

Handige tool
01/05/2014

Organiseer-wijzer

Deze organiseer-wijzer helpt je bij het organiseren van je schoolgerief als je wanordelijk bent.

Boekbespreking
01/05/2014

GOKken op de toekomst

Het beleid voor Gelijke Onderwijskansen wil de kloof tussen kansarme en kansrijke kinderen dichten. Het bestaat uit het inschrijvingsrecht, de lokale overlegplatforms en het geïntegreerde ondersteuningsbeleid. ‘GOKken op de toekomst’ brengt het ondersteuningsbeleid wat meer onder de aandacht.

Boekbespreking
01/05/2014

Jongeren met leer- of gedragsproblemen.

Dit boek geeft een goed beeld van het GOK-beleid. De lezer maakt relatief snel kennis met het
geheel. Hij heeft weinig of geen voorkennis nodig om het te begrijpen. Dit maakt het boek zeer
toegankelijk.
Voor het CLB biedt het boek aangrijpingspunten om de eigen praktijk te verbeteren. Centraal staan hierbij verschillende aspecten van de schoolloopbaan begeleiding. Zorgcoördinatoren krijgen een model aangereikt om samen met de schooldirectie een kwaliteitsvol zorgbeleid te voeren. Concrete toepassingen en een praktijkvoorbeeld helpen hen op weg.
Het vierde hoofdstuk is verplichte literatuur voor alle leerkrachten. Het leert hen hoe kansarme mensen tegen de wereld in het algemeen en de school in het bijzonder aankijken. Communicatie en wederzijds respect zijn zeer belangrijk. Alleen zo komen leerkrachten tot een
constructieve dialoog met de ouders van kansarme kinderen.

Artikel
01/05/2014

Conclusies van het onderzoek naar de kwaliteit van het leesonderwijs in Nederland

De Nederlandse Inspectie van het Onderwijs heeft tijdens het schooljaar 2004-2005 onderzoek
gedaan naar de kwaliteit van het leesonderwijs. Dit artikel zet de belangrijkste conclusies op een rijtje.

Software
01/05/2014

Bestandsmappen persoonlijker maken

Voor kinderen is het niet altijd even gemakkelijk om hun eigen bestandsmap terug te vinden tussen al die andere mappen die er op de computer staan. Dat is zeker zo voor wie niet zo goed kan lezen, of voor wie het geduld niet heeft om lang te zoeken.
Om je eigen map wat meer te personaliseren en dus gemakkelijker terug te vinden bestaan er een paar mogelijkheden.

Handige tool
01/05/2014

Studiemotivatie en studeergedrag van studenten in kaart brengen. Lassi als instrument voor leerlingenbegeleiders.

Studiesucces is afhankelijk van verschillende factoren. Bepalend zijn de inzet, motivatie en het
aanpakgedrag van de student. Dit geldt in het bijzonder voor studenten met leerproblemen.
Het is nuttig een objectief beeld te krijgen van hun studiemotivatie en studeergedrag. Op basis
hiervan kan een leerlingbegeleider positieve remediërende feedback geven. Dit geeft tevens
aanleiding tot proactief werken.

Handige tool
01/05/2014

Kinderen en jongeren met een Coördinatie Ontwikkelingsstoornis

Deze film gaat over vier kinderen met een Coördinatie Ontwikkelingsstoornis (DCD). Leerlingen met deze stoornis hebben opvallende en blijvende moeilijkheden (fijne en grove) met motorische vaardigheden. Ze schrijven moeizaam en moeilijk leesbaar. Ze zijn onhandig, knoeien bij het eten en hebben veel tijd nodig om zich aan te kleden. Turnen of balspelen zijn moeilijk. Ook het evenwicht en het reactievermogen geven vaak problemen. Deze kinderen en hun ouders worden voortdurend geconfronteerd met deze stoornis. Activiteiten zoals het tanden poetsen moeten uitdrukkelijk aangeleerd worden. Kinderen doen hun kleren aan in de verkeerde volgorde… Veters knopen is een bijna onmogelijke opgave… Nota’s uit de klas zijn bijna onleesbaar… Al deze problemen moeten stuk voor stuk aangepakt worden.