Lees voor

Bibliotheek

Op zoek naar een boekbespreking, link naar een website, bespreking van een artikel in een tijdschrift...? Klik op de titel om naar de fiche van het artikel te gaan.

Artikel
01/05/2014

Lezen is belangrijk, lezen is voor iedereen!

Uitgeverij Eenvoudig Communiceren ontwikkelt boeken in eenvoudig, begrijpelijk Nederlands. Deze zijn bedoeld voor jongeren vanaf 10 jaar en volwassenen die moeite hebben met lezen. Ze zijn ook geschikt voor allochtone jongeren die Nederlands willen leren.

Doel is het bevorderen van het leesplezier bij minder vaardige lezers. Wie plezier beleeft aan het lezen, wil steeds meer lezen en wordt er vanzelf beter in.

Software
01/05/2014

Bureaublad ordenen met gratis software

We gebruiken vaak snelkoppelingen op het bureaublad om programma’s gemakkelijk terug te vinden. Snelkoppelingen verhogen de zelfstandigheid van de gebruiker. Er zijn hierdoor minder stappen te zetten om een programma of bestand te openen. Echter door het grote en gevarieerde aanbod aan programma’s en bestanden geraken de bureaubladen gemakkelijk overvol. De pictogrammen staan dan ongeordend verspreid over het bureaublad. Dit in combinatie met een drukke bureaubladachtergrond zorgt er voor dat kinderen terug moeten zoeken naar het juiste pictogram waardoor tijd verloren gaat.

Boekbespreking
01/05/2014

DCD-hulpgids

De centrale vraag in dit boek is hoe een kind met DCD op school zodanig begeleid kan worden dat het tot positievere resultaten komt. Rode draad vormt de overtuiging dat de school inderdaad het verschil kan maken, zonder dat dit heel grote aanpassingen vereist.
Met extra zorg, begrip en een goede samenwerking tussen alle betrokkenen kunnen leerlingen met DCD meedoen met het spelen en leren op de reguliere school.

Boekbespreking
01/05/2014

Autisme als CONTEXT BLINDHEID

Recent onderzoek in diverse gebieden zoals neurologie, psychologie, filosofie en artificiële intelligentie toonde aan dat context een centrale rol speelt in de wijze waarop het menselijk brein informatie verwerkt. De schrijver stelde vast dat net die gebieden van informatieverwerking waarin context een rol speelt, verstoord zijn in autisme.
Dit boek benadrukt een aspect van het autistisch denken dat te pas en te onpas vermeld wordt, maar tot nu toe nooit gedetailleerd en kritisch beschreven is. Namelijk: mensen met autisme hebben moeite met context. Daarom gaat dit boek niet enkel over autisme, maar ook en vooral over contextgevoeligheid in het niet-autistische brein. Wie dit boek leest zal evenveel leren over zijn eigen brein als over het brein van mensen met autisme.

Boekbespreking
01/05/2014

Mindfulness voor kinderen: Gids voor onderwijs, hulpverlening en ouders

De rode draad doorheen dit boek is dat je met mindfulness aan de slag kan gaan met lagere schoolkinderen. Mindfulness is een aandachtstraining die je liefdevol leert kijken naar jezelf, anderen en allerhande situaties. Je leert je eigen kwaliteiten (her) ontdekken en (her)ontwikkelen.
Het boek biedt je een ruime achtergrond en een stapsgewijze opbouw om mindfulness te introduceren en te integreren in je eigen leven thuis, op school en een therapeutische setting.

Boekbespreking
01/05/2014

Therapie bij dysorthografie en dyslexie, Introductie - recensie

Logopedische therapie aan kinderen met een leerstoornis gebeurt stapsgewijs. Ze wordt opgebouwd vanuit een ontwikkelingsgericht perspectief en samen met de ouder als cotherapeut. Door in te spelen op de kern van het lees- en schrijfproces (metafonologie en snel leren lezen van letters) wordt het beste resultaat behaald

Boekbespreking
01/05/2014

Kinderen met dyscalculie - recensie

De 'rode draad' doorheen het boek is de overtuiging dat dyscalculie geen onoverkomelijke handicap hoeft te zijn. Met begrip, goede begeleiding en de nodige hulpmiddelen kunnen kinderen met rekenstoornissen zelfredzaam worden op het gebied van rekenen.

Het boek geeft leerkrachten, ouders en begeleiders meer inzicht in rekenstoornissen. Tegelijkertijd biedt het didactische tips en suggesties voor de begeleiding aan. Trefwoorden daarbij zijn een eenduidige aanpak, weer vertrouwen geven en het kind zelfredzaam maken op rekengebied.

Boekbespreking
01/05/2014

Communicatie tussen school en gezin

Het artikel geeft een bespreking van het boek 'Praten met ouders' van Maurits Wynants en Rik Prenen. Hierin wordt de uitdaging van ouders en leerkrachten om op een constructieve manier met elkaar te communiceren besproken. Dit is vaak (door praktische knelpunten of knelpunten in de communicatie zelf) moeilijker dan gedacht.

Het boek wil aangeven dat de focus dient te liggen op samenwerkingsgedrag met de buitenwereld. Zodat de leerkracht meer in staat is zich anders af te stemmen op het ongewone in de levenswandel van een aantal kinderen/jongeren.
Dit vereist uiteraard een aantal gesprekstechnische vaardigheden, die voor specifieke gezinnen wel wat specifieker ( trager, eenvoudiger, meer herhaling…) maar niet fundamenteel anders zijn.
Bestaan er trouwens „andere‟ technieken voor „andere‟ gezinnen?

Artikel
01/05/2014

Een kind met dyslexie

In dit artikel vertellen twee moeders over hun ervaring met een kind met een leerstoornis. Het aanvankelijk schuldgevoel, rouwproces en zoektocht komen aan bod in korte casussen.
Er worden ook heel wat praktische tips meegegeven (naar andere ouders toe, maar ook naar leerkrachten en begeleiders).

Boekbespreking
01/05/2014

Leren doen we samen. Zo helpt u uw kind bij het lezen en rekenen.

Dit is een boekje voor ouders. Het benadrukt dat zij een belangrijke rol spelen bij het leren van hun kind. Niet alleen om het aan te moedigen en te ondersteunen, maar ook om het op een aangename en leuke manier te helpen. De kracht van het boekje ligt in de concrete voorstellen en tips die ouders leren hoe ze de accenten die de auteurs leggen, kunnen waarmaken.

In het eerste deel wordt op een eenvoudige manier het algemene kader toegelicht. In het tweede deel gaan de auteurs dieper in op het leren lezen en hoe ouders daar bij kunnen helpen en hoe ze dit goed kunnen opbouwen. Hetzelfde gebeurt in het derde deel voor het leren rekenen. Een uitgebreide verzameling websites vervolledigt het boek.

Artikel
01/05/2014

Kunnen we kinderen met rekenstoornissen al in de kleuterklas opsporen? Enkele bevindingen op basis van grootschalig longitudinaal onderzoek.

Dit artikel bespreekt het onderzoek van Pieter Stock naar voorbereidende rekenvaardigheden. Het onderzoek haalt verschillende belangrijke voorspellers van rekenstoornissen en rekenproblemen aan. Verder wordt er gewezen op het gebrek aan een comprehensief model dat de rekenontwikkeling beschrijft.

Artikel
01/05/2014

HELPT HET NU ECHT? Gebruik van en onderzoek naar compenserende software op SBO-scholen. Verschenen in Remedial Teaching

Leesproblemen en/of dyslexie hebben altijd te maken met geschreven taal. Juist die geschreven taal zorgt bij dyslectici voor problemen: het lezen van teksten op een hoger niveau en tegelijk bezig zijn met de inhoud (ook wel dubbeltaken genoemd) is een complex geheel. Door een lager technisch leesniveau zijn leerlingen vaak ook minder gemotiveerd om te lezen. En dat terwijl zij intelligent genoeg zijn om de tekst te begrijpen (Sebregts, 2003).
Dyslectische leerlingen moeten kunnen blijven profiteren van de onderwijsvorm die het best aansluit bij hun intellectuele mogelijkheden. Het mag niet zo zijn dat dyslectische leerlingen belemmerd worden in het volgen van de opleiding die cognitief gezien bij hen past. Daarvoor zijn passende compenserende en remediërende maatregelen nodig. Vooral compenserende software kan bijdragen aan het goed omgaan met dyslexie.

Boekbespreking
01/05/2014

Juf, mag ik overvaren? Schoolrijpheid. Als het kleuteren voorbij is.

De auteur stelt dat de overgang tussen de kleuterschool en de basisschool nog steeds heel groot is. Hij beschrijft dat we deze overgang niet alleen moeten bekijken vanuit het eerste leerjaar waarbij de kleuterklas zich moet aanpassen. Ook de lagere school moet zich op verschillende manieren aanpassen. Een kleuter leert namelijk ook, maar op een andere manier dan op de lagere school. Een kleuter leert vooral incidenteel door te spelen, te bewegen, te ontdekken en te ervaren, aldus de auteur. Het welbevinden en de betrokkenheid zijn hierbij belangrijke pijlers bij kinderen en die vinden we vooral op de kleuterschool terug. Vanaf het eerste leerjaar leert het kind vooral intentioneel en gaat men uit van programmagericht onderwijs. Er is na de kleuterklas volgens de auteur te weinig aandacht voor de niet-cognitieve factoren. Er zou meer tijd moeten besteed worden aan bewegingsopvoeding, creativiteit, emotionele groei, muziek, praat- en werkgroepen volgens Marc Litière.

Boekbespreking
01/05/2014

Ontwikkeling stimuleren.

In het boek “Ontwikkeling stimuleren” staat de mediator centraal: het is diegene –ouder,
leraar,…- die de prikkels aanbiedt om een kind te stimuleren in zijn ontwikkeling.

Boekbespreking
01/05/2014

Waar komt dat gedrag vandaan? 20 Tips en interventiestrategieën voor leerkrachten.

In dit boek worden een aantal heel concrete tips in verband met probleemgedrag aangehaald en verduidelijkt met zeer herkenbare voorbeelden. Later in het boek worden er ook suggesties gedaan hoe je een GGG (gebeurtenis, gedrag
en gevolg) kan opmaken en een GIS (gedragsinterventieschema) opstellen voor de leerling individueel.
Stapsgewijs leer je hoe je moet kijken naar probleemgedrag, er wordt je uitgelegd hoe je aan de slag moet gaan om dat gedrag om te keren en welke facetten allemaal belangrijk zijn bij deze actie.

Boekbespreking
01/05/2014

Hardopdenkend leren lezen

Dit boek gaat over leren lezen en begrijpend lezen. De auteur beschrijft een techniek waarbij de leerling hardop denkend zijn leesvaardigheid bijspijkert.

Boekbespreking
01/05/2014

MISC Mediërende tussenkomst bij peuters en kleuters

M.I.S.C. is een letterwoord dat in het Engels voor twee betekenissen staat:
enerzijds „More Intelligent and Sensitive Children‟ (meer intelligente en gevoelige kinderen), waarmee het doel wordt benoemd dat deze benadering wil bereiken.
en anderzijds „Mediational Intervention for Sensitizing Caregivers‟ (mediërende tussenkomst om opvoeders te sensibiliseren), waarmee het belang van de opvoeder in het ontwikkelingsproces van het kind wordt onderstreept, MISC verloopt dus eigenlijk in twee richtingen.

Handige tool
01/05/2014

Werken met 'Denkspelen'

Jan Decuypere ging op zoek naar een manier om de denkontwikkeling van kinderen te stimuleren via spel.
In het artikel worden de verschillende fasen van het leerproces beschreven (van verkenning, oriëntering op het spemateriaal en het spelen naar consolideren en transfer maken).

Ook wordt de cognitieve kaart voorgesteld als een werkmiddel om binnen het spel te variëren qua moeilijkheidsgraad.
Verder worden er voorbeelden gegeven van mogelijke denkspelen (voor kinderen en volwassenen) en interessante websites.

Artikel
01/05/2014

De zes denkhoeden van De Bono. Verschenen in EE-m@gazine

In dit artikel worden de zes denkhoeden van De Bono besproken. De zes denkhoeden zijn verschillende manieren, denkniveaus, om naar problemen en situaties te kijken. Naast de theorie worden er ook uitgebreide praktijkvoorbeelden gegeven van bijvoorbeeld de toepassing ervan in de klas.

Artikel
01/05/2014

Ik ben een zonnebloem, jij bent een zonnebloem. Verschenen in School en Klaspraktijk

Ann Van Dessel (eerst taakleerkracht, later zorgcoördinatrice in een basisschool) werd geconfronteerd met het negatieve zelfbeeld dat veel leerlingen met leerproblemen van zichzelf hadden. Zij ontwikkelde een visie en manier om kinderen, hun ouders en alle medewerkers van de school te begeleiden in het positief omgaan met die leerproblemen.
De rode draad achter deze visie is het zonnebloemverhaal, waar elk blaadje (groot of klein) staat voor iets positiefs van het kind.
Er worden voorbeelden gegeven van hoe het verhaal in de klas, in een zorgklas, maar ook thuis gebruikt kan worden en zo een positiever klimaat schept. Het verhaal is van toepassing voor het 1e en 2e leerjaar. Er is ook een variant voor de kleuterklassen. Vanaf het 3e leerjaar wordt het verhaal niet meer gebruikt, maar de visie blijft wel aanwezig.

Boekbespreking
01/05/2014

SOS stresskids

Een handig opgebouwd boek met duidelijke hoofdstukken. Dit biedt je als lezer de kans om heel gericht te zoeken en te lezen datgene wat je snel nodig hebt. Het is een survivalgids voor wie stress bij kinderen wil aanpakken en hen er mee leren omgaan. Het leert leerkrachten en begeleiders en ouders stresssignalen te herkennen en geeft hen tips voor de aanpak. Interessant zijn ook de tips om stress bij kinderen te vermijden. Hoe er mee om te gaan. Kortom een heel informatief en duidelijk boek over deze problematiek.

Artikel
01/05/2014

Ik heb het altijd gedaan

Dit artikel staat stil bij het negatief zelfbeeld dat kinderen met ADHD vaak hebben. Er wordt nagegaan wat leerkrachten hieraan kunnen doen. Er wordt een praktijkvoorbeeld besproken van een zoörgcoördinator die aan de slag gaat met een jongen met ADHD. Haar werkwijze is gebaseerd op de rationeel-emotieve theorie van Albert Ellis. Na dit praktijkvoorbeeld wordt de theorie van Albert Ellis over het veranderingsdenken verder in detail besproken.

Artikel
01/05/2014

Geef jongeren meer zelfvertrouwen. Verschenen in Caleidoscoop

Marijke Bisschops kaart in dit artikel het probleem aan van het gebrek aan zelfvertrouwen van jongeren. Zij bespreekt wat zelfvertrouwen inhoudt, hoe je eraan geraakt maar ook hoe je het kan verliezen en hoe je het jezelf kan aanleren. Er worden tal van tips gegeven, gericht aan de jongere zelf en aan zijn/haar omgeving. Ook worden er 4 stappen beschreven naar 'je goed voelen'.

Boekbespreking
01/05/2014

Ongewild lastig

Kinderen met ontwikkelingsstoornissen worden vaak als ‘lastig' ervaren. Hun omgeving denkt vaak dat hun gedrag te wijten is aan onwil of aan de opvoeding. Steeds weer krijgen ze opmerkingen. Ook hun ouders krijgen vaak kritiek te horen. Dit boek geeft beknopt en in begrijpelijke taal uitleg over de meest voorkomende ontwikkelingsstoornissen. Het biedt een toegankelijke kennismaking met ontwikkelingsstoornissen. Het is een praktisch boek dat meer inzicht geeft in het gedrag van deze kinderen en tips biedt om het te ondersteunen. Daardoor is het een aanrader voor zowel leerkrachten als voor ouders en grootouders. Ook CLB- medewerkers en zorg- of leerlingbegeleiders vinden nuttige tips voor de praktijk.

Boekbespreking
01/05/2014

Het geheim van de ruimtelift. Een stripverhaal over autisme met een begeleidende tekst van autisme centraal.

Dit 100 pagina’s tellende boek is een roman over autisme, maar dan wel verteld als stripverhaal. Je kijkt door de ogen van Linus, een dertienjarige jongen met autisme. Letterlijk, want je neemt de dingen waar op de wijze zoals deze jongen ernaar kijkt. En dat levert heel bevreemdende zaken op.De lezer wordt meegesleept door verwondering en nieuwsgierigheid. Wat is er met die jongen aan de hand? Pas op het einde van het verhaal wordt het helemaal duidelijk, ook voor de hoofdpersoon zelf. Deze beeldroman vertelt immers over de moeizame weg die Linus als tiener en twintiger aflegt vooraleer zijn diagnose van autisme voor zichzelf en voor de omgeving duidelijk wordt.

Software
01/05/2014

Dragon NaturallySpeaking Preferred v.10

Dragon Naturally Speaking is een programma dat het typewerk van mensen overneemt: als je een tekst wil schrijven, dan dicteer je die aan het programma via een headset met een microfoon. De software schrijft alles op in jouw plaats. Het werkt ook als voorleessoftware.

Dit artikel bespreekt de mogelijkheden van het programma.

Artikel
01/05/2014

Tien vragen over compenserende en dispenserende maatregelen in het basisonderwijs

Dit artikel behandelt uitgebreid 10 veel voorkomende vragen over compenserende en dispenserende maatregelen. Het artikel gebruikt voorbeelden om het geheel nog duidelijker te maken.

Boekbespreking
01/05/2014

Traject bij vermoeden dyscalculie

Het VCLB heeft een pakket klaar om bij een vermoeden van dyscalculie in het 1ste , 2de of 3de graad basisonderwijs of in het secundair onderwijs te kunnen antwoorden op de vraag of het hier daadwerkelijk om dyscalculie gaat en vnl. over hoe het nu verder kan met deze leerling.

Software
01/05/2014

LanguageLearner

Een nieuwkomer op de markt van de voorleessoftware, het Nederlandse softwarepakket LanguageLearner.
Het gaat om een heel eenvoudig computerprogramma dat teksten in verschillende talen kan voorlezen. LanguageLearner ziet er uit als een basale tekstverwerker. Als je daarin teksten schrijft, dan leest het programma ze voor. Diverse Acapela-stemmen worden daarvoor gebruikt, en die klinken prima. Je kan natuurlijk ook teksten uit een andere omgeving 'kopiëren', ze in LanguageLearner 'plakken' en ze zo laten voorlezen. 'n Makkie!

Zoals bekend, is dat uitermate interessant voor wie niet vlot leest, of voor wie problemen heeft met vreemde talen.

Handige tool
01/05/2014

Checklist Dyslexievriendelijk proefwerk. Verschenen in JSW-magazine

Uit onderzoek van Dedicon (2006) blijkt dat dyslectische leerlingen vaak moeite hebben met de opmaak van hun lesmateriaal. Denk hierbij aan het gebruik van verschillende soorten letters op een pagina, onrustige achtergronden, weinig ruimte tussen de regels en het gebruik van kleine letters. Bij aanpak van dyslexie is de vormgeving van lesmateriaal tot nu toe echter nauwelijks een punt van aandacht.

Vanwege deze problematiek startte Dedicon in 2007 een project ‘Richtlijnen dyslexie’. Het doel van het project is een set goed onderbouwde en algemeen geaccepteerde richtlijnen op te stellen voor het maken van studiemateriaal.

Boekbespreking
01/05/2014

Slimmer dan je baas (recensie)

Dit boek over dyslexie werd geschreven door twee personen met dyslexie. De auteurs zijn dus ervaringsdeskundigen, die vanuit hun eigen ervaringen beschrijven wat dyslexie is, hoe de informatieverwerking van dyslectici verloopt, wat van belang is in verband met de psychologische en emotionele kanten van dyslexie, hoe lezen en schrijven kan verlopen, hoe men tot een betere communicatie kan komen, hoe men het werk best organiseert en wat de winst van dyslexie in de werkomgeving kan zijn.

Handige tool
01/05/2014

Praktijkvoorbeeld Handelingsplan basisschool

Een voorbeeld van een handelingsplan dat bruikbaar is in de basisschool.

Handige tool
01/05/2014

Handelingsplan taalvaardigheid secundair onderwijs

Hier wordt een voorbeeld gegeven van een handelingsplan voor de taalvaardigheid in het secundair onderwijs.

Artikel
01/05/2014

Timmie, een stoute kleuter? Een zorgcoördinator aan het woord. Verschenen in Zorgbreed

In dit artikel vertelt een zorgcoördinator in een autonome kleuterschool over haar groeiproces bij het begeleiden van Timmie, een kleuter met een gecamoufleerd laag zelfbeeld. Ook het coachen van de pas afgestudeerde klasjuf van Timmie blijkt voor haar een groeiproces te zijn met vallen en opstaan.

Boekbespreking
01/05/2014

Handelingsgericht werken op school. Samen met de leerkracht, ouders en kind aan de slag.

Handelingsgericht werken is niet nieuw. Het werd in Vlaanderen al in 1992 ingevoerd in de vrije CLB-centra via het project Leerhulp dat ondersteund werd door professor Ruyssenaers. Ook in de leerlingvolgsystemen die door VCLB zijn ontwikkeld vinden we de interactionele en handelingsgerichte visie perfect terug.

Via de recente publicaties van Pameijer en van Beukering kreeg deze vraaggestuurde en oplossingsgerichte methodiek met de naam handelingsgerichte diagnostiek (HGD), een nieuwe stimulans. Nadien pasten zij deze methodiek toe in hun praktijkmodel voor de interne begeleider in de Nederlandse basisschool. Ze noemden dit handelingsgericht werken (HGW). Deze methodiek vertalen ze in dit boek naar het werkveld van de Vlaamse zorgcoördinator en zijn zorgteam.

Boekbespreking
01/05/2014

S.O.S. Brein, help je tiener slimmer studeren.

In dit boek brengen specialisten in leren Lernout en Provost hun kennis en ervaring samen over een heel pallet aan technieken die met leren en verwerken van kennis te maken hebben. Ze kaderen dit aan de hand van breinweetjes en larderen het geheel met oefeningen uit BrainGym. Lernout en Provost hebben er een boeiend verhaal van gemaakt, dat vlot leesbaar is. Het boek bevat –geheel volgens de voorgestelde technieken- een aantal opstapjes die het onthouden van
de studeertips vergemakkelijkt.

Boekbespreking
01/05/2014

NLD gewoon anders.

In deel 1 van het boek beschrijven de auteurs wat NLD is, hoe de hersenwerking en NLD gerelateerd zijn, wat bekend is rond signaleren en diagnosticeren van NLD en hoe de voorkeurstijl is bij NLD. Deel 2 bevat tips en aanbevelingen wat het boek meer bruikbaar maakt voor de praktijk.

Boekbespreking
01/05/2014

Dyslectisch... En dan?

Bieke De Becker is leerkracht lichamelijke opvoeding aan Scholengemeenschap De Kraal
in Herent. Zij heeft zelf dyslexie. Vanuit haar eigen ervaringen geeft ze nuttige en concrete tips.

Boekbespreking
01/05/2014

Technische maatjes bij dyslexie. Compenserende en dispenserend hulpmiddelen.

De titel geeft aan dat het hier gaat om ICT-middelen en hoe ze kunnen worden ingezet bij kinderen en jongeren met dyslexie. Deze publicatie van het Masterplan Dyslexie, ontwikkeld door het Expertisecentrum Nederlands, gidst ons doorheen het brede gamma van compenserende hulpmiddelen. Hierdoor verschaft ze mooie achtergrondinformatie bij de werkmap De computer, mijn surfplank bij het leren.

Boekbespreking
01/05/2014

Leren met dyslexie.

Wanneer blijkt dat –ondanks extra inspanningen – de automatisering van lezen en/of spellen hardnekkig blijven, is deskundige begeleiding noodzakelijk. Dan dient men een leerroute uit te stippelen die het best past bij deze leerling en zijn manier van leren. Daarbij mag men niet vergeten om de metacognitieve kennis van de leerling met dyslexie te ontwikkelen! Is het kind zich bewust van zijn sterke en zwakke punten? Heeft hij inzicht in de aard van de taak en in de strategie die het best kan worden toegepast? De ruimte die men – ook in het gewoon onderwijs- creëert voor metacognitieve begeleiding, voor emotie en motivatie, zal ten goede komen aan de motivatie van deze leerling. Dit boek is dus een pleidooi voor het werken aan een intensief bewustwordingsproces.